Hushållen lyfte i november 2015 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro. Detta är något mindre än i oktober, men 0,2 miljarder euro mer än ett år tidigare i november. I allmänhet har utbetalningarna av bostadslån minskat mot slutet av året, men i år var så inte fallet. De nya utbetalningarna av bostadslån har med undantag av januari varje månad varit större än under 2014. I januari–november 2015 betalades nya bostadslån ut till ett belopp av 15,2 miljarder euro, då beloppet av nya bostadslån under samma period år 2014 var 13,9 miljarder euro.

De rekordlåga referensräntorna på bostadslånen och bankernas mindre marginaler har ökat efterfrågan på bostadslån. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var i november 1,34 procent och den av Finlands Bank beräknade genomsnittliga bolånemarginalen 1,27 procent. Uppgiften om det lånetak som träder i kraft i juli 2016 torde också öka intresset i synnerhet för dem som köper sin första bostad att teckna bostadslån innan lånetaket införs.

Det utestående beloppet av bostadslån uppgick i slutet av november till 91,9 miljarder euro, vilket innebär en ökning med 2,1 miljarder euro jämfört med ett år tidigare. Årsökningen var 2,4 procent. I ökningen av de utestående bostadslånen syns utöver utbetalningarna av nya lån också utnyttjandet av möjligheten till amorteringsfrihet och flexibel amortering. Då betalar kunden endast räntorna och amorterar inte på sitt lån, varvid de utestående lånen inte minskar.

Utlåning

Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,1 miljarder euro av konsumtionslån och 15,9 miljarder euro av övriga lån i slutet av november.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i november för 1,9 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg något från oktober och stannade på 2,0 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av november till 72,7 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 23,1 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 80,8 miljarder euro i slutet av november och genomsnittsräntan var 0,32 procent. I beloppet ingick inlåning över natten för 55,4 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 10,9 miljarder euro. Hushållen tecknade i november nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen sjönk från oktober och låg i november på 0,85 procent.


Anmärkning:

Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  September, mn euro Oktober, mn euro November, mn euro November, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 121 295 121 769 121 905 2,5 1,75
    -varav bostadslån 91 363 91 768 91 909 2,4 1,26
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 71 590 71 719 72 700 7,3 1,66
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 984 81 768 80 778 0,4 0,32
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 417 1 509 1 430 1,34

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 010 831 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 1.2.2016 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats