Konkurrensen på bolånemarknaden återspeglades i räntorna i april 2017, då genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån sjönk från månaden innan med 0,04 procentenheter till 1,09 %. Genomsnittsräntan har nu sjunkit nästan oavbrutet i redan tre år. Nya bostadslån betalades i april ut för 1,4 miljarder euro, vilket är något mindre än under de föregående åren. Till det låga uttagsbeloppet bidrog att antalet arbetsdagar i april var få.

Koncentrationen inom banksektorn i Finland syns också i bostadslånen. I april 2017 beviljades bostadslån av 235 kreditinstitut, dvs. 86 % av samtliga kreditinstitut med verksamhet i Finland. Drygt hälften av de nya bostadslånen utbetalades emellertid från endast fem kreditinstitut som beviljat mest bostadslån.

Genomsnittsräntan på nya bostadslån som beviljats av de största kreditgivarna är lägre än hos övriga kreditinstitut, men räntorna hos samtliga kreditinstitut har under året sjunkit rätt enhetligt. De mest populära bostadslånen som bundits till 12 månaders euribor beviljades i april 2017 med i genomsnitt 0,15 procentenheter lägre ränta än för ett år sedan. Då referensräntan är negativ beror detta huvudsakligen på mindre lånemarginaler.1

Utlåning

Den beräknade marginalen på nya utbetalda bostadslån var 1,05 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av april 2017 till 94,5 miljarder euro och årsökningen var 2,2 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i april för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från mars till 1,84 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av april till 78,0 miljarder euro, varav lånen till bostadssammanslutningar utgjorde 26,7 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av april till totalt 86,8 miljarder euro och genomsnittsräntan låg på 0,16 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 64,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 7,5 miljarder euro. Hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,46 % i april.

1 I nya bolåneavtal ingår ofta villkoret att referensräntan är minst noll.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Februari, mn euro Mars, mn euro April, mn euro April, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 125 014 125 383 125 677 2,6 1,54
    - varav bostadslån 94 075 94 279 94 484 2,2 1,05
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 76 584 77 548 78 039 6,9 1,43
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 84 432 85 317 86 823 3,7 0,16
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 325 1 599 1 387   1,09

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.6.2017 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats