Återbetalningstiderna för bostadslån förlängdes under 2016 med närmare ett halvt år från 2015 och med nästan ett år från 2014. År 2016 var den genomsnittliga återbetalningstiden för nya utbetalda bostadslån 19 år, medan den 2015 var 18 år och 7 månader och 2014 i sin tur 18 år och 2 månader. Över hälften av de nya bostadslånen 2016 löpte med en återbetalningstid på 20–26 år. Lån med längre återbetalningstid än så är ovanliga i Finland. År 2016 hade endast 1 % av de utbetalda bostadslånen en återbetalningstid som var längre än 26 år.

Utbetalningen av nya bostadslån ökade under 2016. Hushållen lyfte under året nya bostadslån till ett värde av nästan 18 miljarder euro, vilket är 8 % mer än 2015 och 18 % mer än 2014. I december 2016 lyfte hushållen nya bostadslån för 1,4 miljarder euro, vilket är lika mycket som ett år tidigare i december.

Räntorna på bostadslånen fortsatte att sjunka under 2016. År 2016 var genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån 1,20 %, då genomsnittsräntan 2015 var 1,48 % och 2014 i sin tur 1,89 %. I december 2016 var genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån 1,16 % och den beräknade marginalen 1,12 %.

Utlåning

Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av december 2016 till 94,1 miljarder euro och årsökningen var 2,4 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av december.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i december för 2,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från november och låg på 1,79 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av december till 76 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 25,7 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 85,1 miljarder euro i slutet av december och genomsnittsräntan var 0,18 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 61,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 8,7 miljarder euro. Hushållen tecknade i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,48 % i december.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Oktober, mn euro November, mn euro December, mn euro December, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 124 610 124 763 124 931 2,6 1,56
    -varav bostadslån 93 819 93 914 94 056 2,3 1,07
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 75 400 75 767 76 026 4,9 1,47
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 83 857 85 332 85 092 4,1 0,18
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 530 1 539 1 364   1,16

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Markus Aaltonen, telefon 010 831 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.
Nästa månadspublicering 28.2.2017 kl. 13.00.