Tillväxten i hushållens konsumtionskrediter utan säkerhet1 från finländska kreditinstitut (exkl. konto- och kortkrediter) har ökat betydligt under de senaste tolv månaderna. I mars 2017 var tillväxttakten 13,7 %, mot 7,1 % ett år tidigare. Dessutom lyftes nya konsumtionskrediter utan säkerhet för rekordartade 242 miljoner euro. Tillväxten i konsumtionskrediter med säkerhet (exkl. konto- och kortkrediter) har under de senaste åren i sin tur hållit sig relativt stabilt kring 2 %.

Tillväxten i konsumtionskrediterna utan säkerhet torde ha sin förklaring i att den ränta som betalas på dessa lån sjönk med nästan en procentenhet under 2016. I mars 2017 var genomsnittsräntan för konsumtionskrediter utan säkerhet 4,97 % och för konsumtionskrediter med säkerhet 3,01 %.

Också i konsumtionskrediternas återbetalningstider kan ändringar noteras: löptiderna för de utbetalda konsumtionskrediterna är allt längre. År 2016 var den genomsnittliga återbetalningstiden för konsumtionskrediter utan säkerhet 12 år 3 månader, då den 2011 var 7 år 9 månader. Under början av 2017 har återbetalningstiderna förlängts ytterligare och den genomsnittliga återbetalningstiden för nya avtal om konsumtionskrediter utan säkerhet som slöts i januari–mars var 12 år 8 månader.

Utlåning

Hushållen lyfte i mars 2017 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro, vilket är nästan 0,2 miljarder euro mer än i mars ett år tidigare. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,13 % och den beräknade marginalen 1,08 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av mars till 94,3 miljarder euro. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,4 miljarder euro av övriga lån i slutet av mars.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i mars för 2,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från februari och låg på 1,79 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av mars till 77,5 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 26,4 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av mars till totalt 85,3 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,17 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 62,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 8,1 miljarder euro. Hushållen tecknade i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,49 % i mars.

 1 I lånen utan säkerhet ingår lån med säkerhetsunderskott och lån utan säkerhet.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 124 963 125 014 125 383 2,7 1,54
    -varav bostadslån 93 998 94 075 94 279 2,3 1,06
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 76 114 76 584 77 548 6,6 1,44
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 84 477 84 432 85 317 4,0 0,17
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 212 1 325 1 599   1,13

 1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.5.2017 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats