Det utestående beloppet av bostadslån i euro från finländska kreditinstitut överskred 98 miljarder i mars 2019. Tillväxttakten för utestående bostadslån mattades av mot slutet av 2018 och låg i december på samma nivå som i början av 2015 (1,7 %). Från början av 2019 har tillväxten inte längre mattats av. De utestående bostadslånen ökade med 1,9 % i årlig tillväxt i mars 2019.

Räntan på nya utbetalda bostadslån sjönk under början av 2019. År 2018 låg genomsnittsräntan för nya bostadslån från maj till november på 0,87–0,88 %. I december 2018 började räntenivån på nya utbetalda bostadslån åter sjunka och var 0,81 % i mars 2019. Även den beräknade räntemarginalen1 krympte från 0,85 % i december 2018 till 0,79 % i mars 2019.

Återbetalningstiderna för hushållens bostadslån har kontinuerligt blivit längre sedan början av 2014. Den genomsnittliga återbetalningstiden för nya bostadslån överskred flera gånger i fjol gränsen på 20 år. Det glidande medelvärdet för 12 månader som beskriver trenden på lång sikt var 19 år och 11 månader i mars 2019. Återbetalningstiderna kan analyseras med hjälp av dashboard-verktyget (på finska) på Finlands Banks webbplats.

Utlåning

Hushållen lyfte i mars 2019 nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, vilket är nästan lika mycket som vid motsvarande tid ett år tidigare. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av mars.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i mars för 2,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från februari till 2,23 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av mars till 86,6 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 32,7 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 91,2 miljarder euro vid slutet av mars och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 78,4 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,9 miljarder euro. Hushållen tecknade i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,24 % i mars.

1 Vid beräkningen av marginalen har inte kostnaderna för ränteskydd som inverkar på den avtalade årsräntan dragits av. Enligt Finlands Banks bedömning höjer bostadslånens ränteskyddskostnader för närvarande den beräknade räntemarginalen med 0,1–0,2 procentenheter.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 130 912 131 006 131 289 2,4 1,47
    -varav bostadslån 97 782 97 852 98 067 1,9 0,97
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 85 390 85 883 86 591 7,5 1,36
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 93 478 93 505 95 345 7,7 0,11
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 303 1 363 1 458   0,81

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.5.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.