I januari 20201 utbetalades studielån för 308 miljoner euro, vilket är 8 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan och mer än någonsin under en månad. Genomsnittsräntan på nya uttag av studielån var i januari 2020 rekordlåg (0,34 %), när räntan på nya utbetalda studielån under samma period ett år tidigare var 0,48 %. Av de nya lånen var 90 % bundna till euriborräntor och 10 % till bankernas egna referensräntor. Genomsnittsräntan på euriborbundna studielån var 0,27 % och på primräntebundna studielån 0,88 %.

I och med de stora uttagen ökade det utestående beloppet av studielån till rejält över 4 miljarder euro och var 4,3 miljarder euro vid utgången av januari 2020. Det utestående beloppet av studielån har ökat med 1,7 miljarder euro efter studiestödsreformen som trädde i kraft 2017. I januari 2020 var årsökningen 17 %.

Ökningen i det utestående beloppet av studielån beror inte enbart på att låneposterna blivit större till följd av studiestödsreformen. Låntagarna har ökat i antal, vilket syns i att det totala antalet studerande med studielån vuxit klart under de senaste åren. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik var antalet personer med studielån 435 000 läsåret 2018–2019, när antalet studielåntagare tre år tidigare var 80 000 färre. De låga räntorna har också bidragit till det stora intresset för studielån.

Utlåning

Hushållen lyfte i januari 2020 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro, vilket är 60 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av januari 2020 till 100,3 miljarder euro och årsökningen var 2,6 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av januari. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i januari för 2,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från december 2019 till 1,84 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av januari till 92,6 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 34,9 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 95,0 miljarder euro vid slutet av januari 2020 och genomsnittsräntan var 0,10 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 82,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,7 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,14 % i januari.

1 Den andel av studielånet som är avsedd för vårterminen kunde lyftas i januari.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  November, mn euro December, mn euro Januari, mn euro Januari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 134 443 134 425 134 706 3,1 1,43
    -varav bostadslån 100 349 100 354 100 269 2,6 0,89
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 91 045 90 976 92 627 9,1 1,31
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 99 559 98 920 99 040 5,9 0,09
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 722 1 450 1 361   0,73

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.3.2020 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.