I januari 2019 utbetalades studielån för 285 miljoner euro1, vilket är 15 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan och mer än någonsin tidigare. Genomsnittsräntan på nya uttag av studielån var 0,48 % i januari 2019. Av de nya lånen var 82 % bundna till euriborräntor och 18 % till primräntor. Genomsnittsräntan på den euriborbundna utlåningen var 0,39 % och på den primräntebundna utlåningen 0,91 %. I studielånen används som referensränta betydligt oftare bankernas egna referensräntor än vid annan utlåning till hushåll.

Det utestående beloppet av studielån ökade till nya rekord och uppgick till 3,6 miljarder euro vid slutet av januari 2019. Utbetalningarna av studielån har ökat i rask takt efter studiestödsreformen i augusti 2017. Efter reformen har det utestående beloppet av studielån ökat med hela 1,1 miljarder euro. I januari 2019 var tillväxttakten 20,2 %.

Ökningen i det utestående beloppet av studielån beror inte enbart på att låneposterna blivit större i och med studiestödsreformen. Låntagarna har ökat i antal, vilket syns i att det totala antalet studerande med studielån vuxit allt snabbare de senaste åren. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik var antalet personer med studielån redan över 400 000 läsåret 2017–2018, när antalet studielåntagare två år tidigare var 354 735.

Utlåning

Hushållen lyfte i januari 2019 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro, vilket är lika mycket som vid motsvarande tid ett år tidigare. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån sjönk från december till 0,83 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av januari 2019 till 97,9 miljarder euro och årsökningen var 2,0 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av januari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i januari för 2,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från december till 2,00 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av januari till 85,4 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 32,4 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 89,8 miljarder euro vid slutet av januari och genomsnittsräntan var 0,12 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 76,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,3 miljarder euro. Hushållen tecknade i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,31 % i januari.

1Den andel av studielånet som är avsedd för vårterminen kunde lyftas i januari.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  November, mn euro December, mn euro Januari, mn euro Januari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 130 855 130 745 130 912 2,4 1,48
    -varav bostadslån 97 759 97 781 97 885 2,0 0,97
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 85 496 85 320 85 390 7,7 1,35
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 91 172 92 785 93 478 7,4 0,11
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 613 1 239 1 303   0,83

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 1.4.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.