I augusti 2020[1] utbetalades studielån för 176 miljoner euro, vilket är 6 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Genomsnittsräntan på de utbetalda studielånen i augusti var rekordlåg (0,28 %). På grund av statsborgen är studielånen för bankerna lån med låg risk, vilket återspeglas i låga marginaler på studielånen.

Konsekvenserna av coronakrisen syntes framför allt i utbetalningarna av studielån i juni 2020. I juni 2020 utbetalades studielån för 59 miljoner euro, vilket är nästan det dubbla jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare. En bidragande orsak som kan förklara ökningen i de utbetalda studielånen är bortfallet av sommararbetsplatser under undantagsförhållandena. Utöver det ökade intresset för sommarstudiestöd kan många studerande ha lyft sitt studielån för läsåret 2019–2020 ännu i juni. För första gången hade också de flesta som beviljats sommarstudiestöd möjlighet att lyfta låneposten för höstterminen redan i juni, vilket minskade utbetalningarna i augusti mer än under tidigare år. Sommaren 2020 utbetalades 20 % mer i studielån än under motsvarande period ett år tidigare.

I och med den livliga efterfrågan på sommaren ökade det utestående beloppet av studielån till 4,5 miljarder euro i augusti 2020. Årsökningen i det utestående beloppet av studielån var i augusti fortfarande snabb (16,1 %), även om takten mattats av under de senaste två åren. Det utestående beloppet av studielån har ökat med 2 miljarder euro efter studiestödsreformen som trädde i kraft 2017. Ökningen i det utestående beloppet av studielån beror inte enbart på att låneposterna blivit större till följd av studiestödsreformen. Även låntagarna har ökat i antal, till vilket i sin tur den låga räntenivån bidragit.

Trots den snabba ökningen i de utestående studielånen minskade statens borgensfordringar[2] år 2019. Återbetalningen av studielån börjar vanligen efter att studierna har slutförts och räntorna kapitaliseras under studiestödstiden, varför eventuella problem kan komma att återspeglas i borgensfordringarna med dröjsmål.

2020M08_SV.png

Utlåning

Hushållen lyfte i augusti 2020 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är lika mycket som vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av augusti 2020 till 102,1 miljarder euro och årsökningen var 2,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,8 miljarder euro av konsumtionslån och 18,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i augusti för 1,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk från juli och låg på 1,77 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 97,4 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 36,7 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 101,4 miljarder euro vid slutet av augusti 2020 och genomsnittsräntan var 0,07 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 88,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,3 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 450 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,07 % i augusti.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juni, mn euro Juli, mn euro Augusti, mn euro Augusti, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 136 068 136 586 137 055 3,0 1,41
    -varav bostadslån 101 488 101 757 102 074 2,7 0,87
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 96 941 97 037 97 412 10,2 1,31
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 104 768 105 290 105 707 7,5 0,07
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 827 1 703 1 653   0,73

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.10.2020 kl. 13.

[1] Den andel av studielånet som är avsedd för höstterminen kunde lyftas.

[2] Statens borgensfordringar är lån som Folkpensionsanstalten betalat till bankerna och som Folkpensionsanstalten senare driver in av de studerande. Borgensfordringarna uppgick till 113,3 miljoner euro 2019.