Hushållen lyfte i december 2020 nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 460 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av bostadslån har inte tidigare varit lika stora under motsvarande period. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån sjönk till rekordlåg nivå och var 0,69 % i december 2020. Det exceptionella slutet av året på bolånemarknaden bidrog till att öka utbetalningarna för hela året. I september–december 2020 utbetalades 13,2 % mer i bostadslån än under motsvarande period ett år tidigare. Under 2020 som helhet lyftes 4,5 % mer i bostadslån än 2019. År 2020 var utbetalningarna sammanlagt 20,4 miljarder euro.

I december var mängden omförhandlingar av bostadslån normal efter den topp som noterats på våren. Bolåneavtal omförhandlades till ett värde av 980 miljoner euro, vilket var mindre än en femtedel av de förhandlade låneavtalen i april. Det normala beloppet har redan i flera år rört sig runt cirka en miljard euro.

Bostadslånens återbetalningstider har förlängts ytterligare. I december 2020 var den genomsnittliga återbetalningstiden för nya bostadslån 21 år och 6 månader. Av de nya bostadslånen har andelen lån med en längre återbetalningstid (över 29 år) ökat snabbt: i december 2020 var deras andel 12,1 %, medan andelen vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan var 6,7 %.

Den stora efterfrågan på bostadslån, vårens amorteringsfria perioder och de förlängda återbetalningstiderna bidrog till att höja tillväxttakten för det utestående beloppet av bostadslån. Årsökningen i de utestående bostadslånen (103,6 miljarder euro) var 3,3 % i december 2020.

2020M12_SV.png

Utlåning

Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av december 2020. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i december för 2,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från november 2020 till 1,93 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av december till 96,9 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 37,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 103,2 miljarder euro vid slutet av december 2020 och genomsnittsräntan var 0,05 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 90,7 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,8 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i december 0,25 %.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Oktober, mn euro November, mn euro December, mn euro December, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 138 056 138 286 138 553 3,3 1,36
    -varav bostadslån 102 970 103 251 103 614 3,3 0,84
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 97 316 97 001 96 864 6,7 1,30
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 107 594 106 938 107 309 8,5 0,05
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 999 1 875 1 912   0,69

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 1.3.2021 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.