Finländska hushåll lyfte i juni 2021 nya lån för fritidsbostäder (stuglån) för 151 miljoner euro. Utbetalningarna av fritidsbostadslån under en månad har varit högre endast i juni 2020, då den totala summan av nya lån var 1,9 % högre. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån i juni 2021 var 0,93 %.

Efterfrågan på nya lån för fritidsbostäder har varit rekordhög under hela första halvåret 2021. Efterfrågan på fritidsbostadslån under årets andra kvartal var 20 % högre än under andra kvartalet 2020. Under det första halvåret lyftes 600 miljoner euro i nya fritidsbostadslån, vilket är till och med 31 % mer än under motsvarande period i fjol.

På grund av den höga utlåningen steg det utestående beloppet av fritidsbostadslån till 4,3 miljarder euro i juni 2021 och årsökningen var 12,4 %. Fritidsbostadslånens andel av den totala utlåningen till hushållen har ökat något från i fjol och utgjorde 3,1 % av den totala utlåningen i juni 2021.

Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån har ökat allt sedan mitten av 2014 och samma utveckling har fortsatt också under det senaste året. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de fritidsbostadslån som betalades ut i juni 2021 var 18 år och 8 månader, vilket var 10 månader längre än i juni i fjol.

 

2021M6_SV.png

 

Utlåning

Finländska hushåll lyfte i juni nya bostadslån för 2,2 miljarder euro, vilket är 358 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. 8,5 % av de nya bostadslånen var investeringsbostadslån. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av juni 2021 till 104,9 miljarder euro och årsökningen var 4,3 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 7,9 %. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juni 2021.

De finländska företagen lyfte nya företagslån (exkl. konto- och kortkrediter) i juni för 2,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk något från maj och var 1,43 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av juni till 96,7 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 38,0 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 107,8 miljarder euro i slutet av juni 2021 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 98,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,9 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i juni nya tidsbundna inlåningsavtal för 53 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i juni 0,19 %.

 

UTLÅNING OCH INLÅNING TILL FINLAND, PRELIMINÄR UPPGIFT

  April, mn euro Maj, mn euro Juni, mn euro Juni, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 137 947 138 534 139 205 4,3 1,31
    - varav bostadslån 103 973 104 399 104 929 4,3 0,80
    - varav investeringsbostadslån 8 191 8 255 8 315   0,92
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 96 847 97 158 96 725 0,2 1,28
Inlåning från hushåll, utestående belopp 106 233 106 631 107 833 7,4 0,03
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 925 2 078 2 182   0,72
    - varav investeringsbostadslån 174 192 186   0,88

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 21 21, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 31.8.2021 kl. 10.

 

Statistiksiffror och ‑grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.