De finländska hushållen lyfte i juni 2022 nya lån för fritidsbostäder (stuglån) för 126 miljoner euro, vilket är 16 % mindre än i juni för ett år sedan. Under 2020 och 2021 var efterfrågan på stuglån exceptionellt stor. Jämfört med tiden före pandemin var mängden utbetalda stuglån i juni 2022 35 % större än i juni 2019.

Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån steg i juni och var 1,71 %. Genomsnittsräntan steg med 0,50 procentenheter från maj och var 0,78 procentenheter högre än i juni 2021. De ökade euriborräntorna förklarar merparten av ökningen av genomsnittsräntan på nya fritidsbostadslån. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån var senast högre i mars 2015.

Det utestående beloppet av fritidsbostadslån var 4,6 miljarder euro i slutet av juni. På grund av den minskade utlåningen avtog årsökningen av det utestående beloppet och var i juni 6,7 %. Genomsnittsräntan på utestående fritidsbostadslån steg från maj och var 1,14 %.

 

202206_SV.png

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i juni 2022 nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 255 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 139 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från maj och var 1,60 % i juni. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av juni 2022 till 107,9 miljarder euro och årsökningen var 2,9 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,8 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,0 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juni.

Finländska företag lyfte i juni nya lån för 4,8 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 637 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk från maj och var 1,49 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av juni till 102,9 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 40,8 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 113,0 miljarder euro i slutet av juni 2022 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 104,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i juni nya tidsbundna inlåningsavtal för 46 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i juni 0,65 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  April, mn euro Maj, mn euro Juni, mn euro Juni, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 142 475 142 667 143 011 2,9 1,44
    - varav bostadslån 107 451 107 674 107 907 2,9 0,92
    - varav investeringsbostadslån 8 782 8 789 8 797   1,02
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 100 546 100 817 102 919 6,8 1,29
Inlåning från hushåll, utestående belopp 112 421 112 153 113 036 4,8 0,03
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 698 1 900 1 927   1,60
    - varav investeringsbostadslån 128 143 139   1,82

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av:

Anu Karhu, telefon 09 183 22 28, e-post: anu.karhu(at)bof.fi.

Usva Topo, telefon 09 183 20 56, e-post: usva.topo(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering: 31.8.2022 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.