Genomsnittsräntan på hushållens nya tidsbundna inlåning har stigit under de senaste månaderna. I september 2022 var den genomsnittliga räntan på ny tidsbunden inlåning 1,37 %, då den vid motsvarande tid för ett år sedan var 0,19 %. Genomsnittsräntan har senast varit högre år 2012.

I september 2022 ingicks nya avtal om tidsbunden inlåning för 240 miljoner euro, vilket är 170 miljoner euro mer än i augusti 2022 och vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. I september 2022 hade merparten (71 %) av den nya tidsbundna inlåningen en löptid på högst ett år.

Då den ränta som betalas på tidsbunden inlåning har sjunkit, har också intresset för denna form av inlåning minskat nästan oavbrutet under de senaste tio åren. Av hushållens tillgångar på inlåningskonton var endast 2 % eller 2,2 miljarder euro tidsbunden inlåning vid utgången av september 2022.

När räntorna nu har gått upp kan en liten ökning i intresset för tidsbunden inlåning redan konstateras. I september ökade hushållens tidsbundna inlåning från augusti med över 100 miljoner euro. Jämfört med året innan minskade inlåningen emellertid fortfarande med 9,5 %, men klart långsammare än tidigare.

Årsökningen i den sammanlagda inlåningen från hushållen (113,6 miljarder euro) har mattats av betydligt. I september 2022 var ökningstakten 3,7 %, när den ännu vid motsvarande tid för ett år sedan var över 7 %. Av hushållens tillgångar på inlåningskonton bestod 92 % eller 104,5 miljarder euro av insättningar på transaktionskonton[1]. I september 2022 var genomsnittsräntan 0,03 %.

 

Tiedote_2022M09_sv.png

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i september 2022 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro, vilket är 410 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 127 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från augusti och var 2,75 % i september. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av september 2022 till 107,7 miljarder euro och årsökningen var 1,6 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,8 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,0 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,3 miljarder euro av övriga lån vid utgången av september.

De finländska företagen lyfte i september nya lån för 3,6 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 790 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg från augusti och var 2,48 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av september till 106,0 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 41,5 miljarder euro.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  Juli, mn euro Augusti, mn euro September, mn euro September, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 143 502 143 246 142 969 1,9 1,86
    - varav bostadslån 108 301 107 916 107 671 1,6 1,32
    - varav investeringsbostadslån 8 803 8 804 8 810   1,42
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 103 734 105 752 106 001 10,7 1,70
Inlåning från hushåll, utestående belopp 113 966 113 118 113 558 3,7 0,05
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 370 1 474 1 582   2,75
    - varav investeringsbostadslån 110 127 127   3,08

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 30.11.2022 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Med transaktionskonton avses inlåning över natten som är betalbar på anfordran, till vilken utöver dagligkonton också räknas hushållens övriga konton, som inte har några uttagsgränser men från vilka endast kan lyftas kontanter eller som endast kan användas via ett annat konto.