Vid utgången av juni 2021 uppgick det utestående beloppet av lån till finländska hushåll beviljade av övriga finansinstitut till 4,6 miljarder euro och utlåningen bestod nästan i sin helhet av konsumtionskrediter. Genomsnittsräntan på utlåningen var 5,1 %. Räntan på de beviljade lånen skiljer sig emellertid stort mellan olika aktörer. De aktörer som beviljar huvudsakligen fordonsfinansiering står för merparten (79 %) av utlåningen från övriga finansinstitut till hushåll. Andra aktörer i gruppen övriga finansinstitut som beviljar lån till hushåll är exempelvis konsumtionskredit- och snabblåneföretag, bankernas finansbolag och pantlåneinrättningar.

Konsumtionskredit- och snabblåneföretagens lånefordringar har minskat

Det utestående beloppet av lån till finländska hushåll beviljade av konsumtionskredit- och snabblåneföretag uppgick vid utgången av juni 2021 till 220 miljoner euro. Utlåningen har enligt uppskattningar minskat betydligt efter 2019. I september 2019 infördes ett räntetak[1] på 20 % för konsumtionskrediter. Samtliga lån beviljade av konsumtionskredit- och snabblåneföretag var lån utan säkerhet. Deras andel av hushållens konsumtionskrediter som helhet var i juni 2021 liten (1 %). Genomsnittsräntan på konsumtionskredit- och snabblåneföretagens lån till hushåll var i juni 46,6 %[2]. En tredjedel av utlåningen var revolverande lån.

Under det andra kvartalet 2021 lyfte hushållen från övriga finansinstitut[3] andra lån[4] än fordonslån till ett värde av 80 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar var 9,0 %. Knappt en fjärdedel av utbetalningarna gjordes från konsumtionskredit- och snabblåneföretag.

Merparten av fordonslånen beviljas utanför kreditinstitutssektorn

De finländska hushållen lyfte under det andra kvartalet 2021 nya fordonslån från övriga finansinstitut till ett värde av 670 miljoner euro. Under motsvarande tid utbetalade kreditinstituten fordonslån för 470 miljoner euro, dvs. fordonslån utbetalades till ett sammanlagt värde av 1,1 miljarder euro det andra kvartalet 2021. I juni 2021 var den överenskomna årliga räntan på nya fordonslån från övriga finansinstitut (2,6 %) lägre än räntan på fordonslån från kreditinstitut (3 %). Den effektiva räntan[5] som beaktar övriga kostnader var emellertid lägre (4,7 %) för fordonslån beviljade av kreditinstitut än för fordonslån beviljade av övriga finansinstitut. Vid utgången av juni 2021 utgjorde det utestående beloppet av fordonslån till hushåll beviljade av övriga finansinstitut och kreditinstitut sammanlagt 7 miljarder euro. De övriga finansinstitutens andel (54 %) av fordonslånen var något större än kreditinstitutens andel. Fordonslånen står för cirka 30 % av hushållens samtliga konsumtionskrediter.

Vid utgången av juni 2021 utgjorde det totala beloppet av hushållens utestående konsumtionskrediter 23,6 miljarder euro. Enligt uppskattningar har konsumtionskrediterna inte ökat under coronapandemin. Andelen konsumtionskrediter beviljade av övriga finansinstitut utgjorde 19 % av hushållens sammanlagda utestående konsumtionskrediter. Största delen (70 %) av hushållens konsumtionskrediter har beviljats av kreditinstitut med verksamhet i Finland.

2021Q2_SV.png

 

Lån beviljade till finländska företag och hushåll av övriga finansinstitut, 2021Q2:

 

Företagslån (mn euro)

Hushållslån (mn euro)

Med säkerhet

1 330

3 350

Utan säkerhet

3 420

1 260

Sammanlagt

4 750

4 610

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Jaakko Suni, telefon 09 183 2402, e-post: jaako.suni(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle i början av 2022.

 

Name & Shame-förfarandet:

Företag som med avsikt lämnat sig utanför statistiken över övriga finansinstitut för perioden 2021Q2:

Aasa Oy (2021Q2)

Aputoiminimet / Bifirma / Auxiliary company name:

Aasa Rahoitus

AA-Yleislaina OÜ, Suomen sivuliike (2021Q2)

GF Money Consumer Finance Oy (2021Q1-Q2)

Aputoiminimet / Bifirma / Auxiliary company name:

Nordloan

GF Consumer Finance

Lainasto

VFS Finland Ab (2020Q4–2021Q2)

Aputoiminimet / Bifirma / Auxiliary company name:

Volvo Kuorma-autorahoitus / Volvo Lastvagnsfinans / Volvo Truck Finance

Volvo Rahoitus / Volvo Finans / Volvo Finance

Volvo Rahoitus Suomi / Volvo Finans Finland / Volvo Finance Finland

 

[1] För närvarande gäller för vissa konsumentkrediter ett tillfälligt räntetak (10 %) fram till utgången av september 2021.

[2] För konsumentkrediter som avtalats före september 2019 gäller den gamla regleringen om räntetak, enligt vilken den effektiva räntan för konsumtionskrediter under 2 000 euro kan överskrida referensräntan enligt räntelagen med högst 50 procentenheter. Räntetaket gällde inte krediter över 2 000 euro.

[3] Exkl. pantlåneinrättningar.

[4] Exkl. revolverande lån.

[5] Den effektiva räntan i insamlingen av statistik om övriga finansinstitut avser nya utbetalningar och räntesatsen i insamlingen av bankstatistik nya avtal.