Omräkningskurser för euron

Europeiska unionens råd fastställde den 31 december 1998 omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de EU-länder som införde euron. Tabellen med omräkningskurserna innehåller också riktgivande, inofficiella fasta markkurser för de valutor som konverterats till euro. Vid omräkning mellan de nationella valutaenheterna i euroområdet ska artikel 4.4 i rådets förordning (EG) nr 1103/97 av den 17 juni 1997 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron beaktas: ”Penningbelopp som skall omräknas från en nationell valutaenhet till en annan skall först omräknas till ett belopp som uttrycks i enheten euro, vilket belopp får avrundas till inte mindre än tre decimaler och sedan skall omräknas till den andra nationella valutaenheten.”

Valutakursmekanismen ERM2

De EU-länder som inte har infört euron kan knyta sin valuta till växelkursmekanismen ERM2. Europeiska centralbanken och centralbanken i ett sådant land kommer överens om en centralkurs för valutan mot euron och om interventionskurserna, dvs. de gränser inom vilka valutans värde mot euron ska hållas genom interventioner om så behövs.