Under de senaste åren har det gjorts flera börsintroduktioner på Helsingforsbörsens huvudlista och den mindre reglerade First North-listan. I mars 2018 noterades en ökning i statistiken över aktieemissioner, när Altia Abp och Harvia Oyj introducerades på Helsingforsbörsens huvudlista. Nya noterade aktier emitterades till ett värde av 251 miljoner euro i mars 2018. Av dessa tecknades 219 miljoner euro i samband med börsintroduktionen1.

Trots börsintroduktionerna i mars var företagens nettoemissioner av aktier i januari–mars 2018 negativa (–790 miljoner euro), eftersom noterade företagsaktier makulerades till ett värde av 1,0 miljard euro i februari 2018.

Marknadsvärdet av noterade aktier emitterade av finländska företag2 var 220,4 miljarder euro vid slutet av mars 2018. Aktiernas marknadsvärde sjönk med 7,1 miljarder euro från slutet av februari 2018. Marknadsvärdet av företagens aktiestock var i februari det högsta sedan december 2007.

Statistik över värdepappersemissioner

Finländarna emitterade obligationer för 11,6 miljarder euro under första kvartalet 2018. Obligationer amorterades till ett värde av 4,5 miljarder euro, varför nettoemissionerna utgjorde 7,1 miljarder euro i januari–mars 2018. Vid slutet av mars 2018 uppgick de utestående  obligationerna emitterade av finländare till 218,7 miljarder euro och årsökningen var 2,4 %. Obligationer emitterade av staten (101,3 miljarder euro) och monetära finansinstitut (75,8 miljarder euro) omfattar över 80 % av de utestående obligationerna totalt.

Under första kvartalet 2018 emitterade finländska företag3 obligationer till ett nettovärde av –370 miljoner euro. I januari–mars gjorde företagen emissioner för 1,2 miljarder euro och amorteringar för 1,6 miljarder euro. Vid slutet av mars 2018 uppgick de utestående obligationerna emitterade av företag till 26,9 miljarder euro och årsökningen var 6 %.

Statistik över värdepappersinnehav

De finländska hushållens innehav av noterade aktier4 minskade under första kvartalet 2018 med 844 miljoner euro och utgjorde 37,1 miljarder euro vid slutet av mars 2018. I januari–mars 2018 investerade hushållen 1,0 miljard euro netto i noterade aktier. Under samma tid minskade hushållens aktieinnehav i värde med 1,8 miljarder euro. Av hushållens noterade aktieinvesteringar hänförde sig 88 % till inhemska företag.

Arbetspensionsanstalternas portföljinvesteringar uppgick till 172,4 miljarder euro vid slutet av mars 2018. Stocken ökade med 408 miljoner euro under första kvartalet 2018. I januari–mars 2018 gjorde arbetspensionsanstalterna nya portföljinvesteringar till ett nettovärde av 4,1 miljarder euro. Under samma tid minskade investeringarna i värde med 3,6 miljarder euro. Vid slutet av mars 2018 var största delen (97,1 miljarder euro) av arbetspensionsanstalternas investeringar i investeringsfonder, varav 89,3 miljarder euro i utländska fonder och 7,8 miljarder euro i inhemska fonder.

1I emissionsstatistiken medräknas endast nya aktier som tecknats mot betalning. I siffran ingår såldes inte aktier som innehas av gamla ägare. Därför är marknadsvärdet av de listade bolagen betydligt högre, 388 miljoner euro vid utgången av mars.
2 Omfattar finländska företag på samtliga marknadsplatser.
3 Icke-finansiella företag (S.111) exkl. monetära finansinstitut och finansiella företag.
4 Hushållen har också investeringar i noterade aktier via investeringsfonder och försäkringsföretag.

Närmare upplysningar lämnas av
Markus Aaltonen, telefon 09 183 23 95 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/.