Dagsomsättningen i valutahandeln i finansinstituten med verksamhet i Finland var i april 2019 den lägsta sedan 2004.1 Det genomsnittliga värdet av dagsomsättningen i valutahandeln sjönk under hälften från 13,5 miljarder US-dollar 2016 till 6,6 miljarder dollar i år. Utvecklingen i valutahandeln har varit likartad också i Norden i övrigt, men däremot har den globala valutahandeln ökat med 1 500 miljarder dollar (29 %) från april 2016. Uppgifterna framgår av den enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden som görs vart tredje år av Banken för internationell betalningsutjämning (BIS). Enkäten genomförs i Finland av Finlands Bank.

Den minskade dagsomsättningen i valutahandeln i Finland kan nästan helt tillskrivas nedgången i handeln med valutaswappar (FX swaps). Swapparnas andel var emellertid fortfarande den största av samtliga instrument och de stod för 79 procent av finansinstitutens valutahandel i Finland. Spotaffärer som handlas till dagens kurs (spotkurs) stod för 11 procent, terminer för 6 procent och OTC-valutaoptioner för 4 procent av marknaden i Finland. Valutaswappar är också globalt den största instrumentkategorin inom valutahandeln.

De viktigaste marknadsplatserna för global valutahandel är liksom tidigare Storbritannien och Förenta staterna, och till de fem största vid sidan av dem hör Hongkong, Singapore och Japan. Marknaden växte kraftigare än det globala genomsnittet i Storbritannien och Hongkong. Storbritanniens andel av den globala valutahandeln i april 2019 var 43 procent.

BIS enkät omfattar utöver valutaaffärer också uppgifter om dagsomsättningen av OTC-räntederivat i US-dollar. Den genomsnittliga dagsomsättningen har i Finland ökat med 60 procent och uppgick i april till i genomsnitt 3,6 miljarder dollar. Globalt sett ökade omsättningen av räntederivat med hela 143 procent jämfört med 2016, vilket innebär en genomsnittlig dagsomsättning till ett värde av 6 500 miljarder dollar.

Den mest omsatta instrumentkategorin av OTC-räntederivat var för Finlands del undantagsvis OTC-optioner2, då de av tradition mest omsatta ränteswapparna noterades som det näst största instrumentet. I en global jämförelse skedde inga stora förändringar i instrumentfördelningen och ränteswappar var fortfarande den klart största kategorin.

Av valutorna är euron alltjämt den mest omsatta på valutamarknaden i Finland och euro var den ena valutan i 93 procent av samtliga avtal. Andelen för US-dollar har minskat från 67 procent 2016 och i april 2019 var dollarn den ena valutan i 58 procent av avtalen. Globalt sett var andelen för US-dollar motsvarande 88 procent oförändrad medan eurons andel ökade till 32 procent. Andelen för japanska yen minskade till 17 procent, men yenen var ändå fortfarande den tredje mest omsatta valutan.

I Finland gjordes merparten av valutaaffärerna (58 %) mellan de finansinstitut som svarat på enkäten, även om de icke-finansiella aktörernas andel som motpart har ökat. Likaså har andelen för inhemska motparter ökat till 37 procent.

Närmare upplysningar lämnas av
Ilona Vänni, telefon 09 183 2603, e-post: ilona.vanni(at)bof.fi.

BIS meddelande och de globala enkätresultaten har lagts ut på BIS webbplats på adressen https://www.bis.org/publ/rpfx19.htm.

1På grund av förändringar i rapportörsgruppen och organisationsförändringar i de rapporterande finansinstituten är siffrorna för 2019 för Finlands del inte fullt jämförbara med siffrorna för 2016.
2Inkluderar också övriga instrument än terminer och swappar.