Dagsomsättningen i valutahandeln i finansinstituten med verksamhet i Finland i april 2022 ökade något från april 2019, men var ändå mindre än åren 2007–2016[1]. Uppgifterna framgår av den enkät om valuta- och OTC[2]-derivatmarknaden som görs vart tredje år av Banken för internationell betalningsutjämning (BIS). Enkäten genomförs i Finland av Finlands Bank. Värdet av valutahandeln uppgick i april 2022 till 7,7 miljarder dollar, vilket är 17 % mer än i april 2019. Utvecklingen i den globala valutahandeln har varit likartad. Dagsomsättningen i den globala valutahandeln ökade under motsvarande tid med 14 % och var 7 500 miljarder dollar i april 2022.

Den större dagsomsättningen i valutahandeln i Finland kan tillskrivas en ökad handel med spotavtal, terminer och optioner. Valutaswapparnas (FX swaps) andel av valutahandeln var emellertid fortfarande den största, även om den minskat med 16 % från 2019. Valutaswapparna stod för 57 % av dagsomsättningen i valutahandeln i april 2022. Spotaffärer som handlas till dagens kurs (spotkurs) stod för 22 %, terminer för 14 % och OTC-valutaoptioner för 6 % av valutahandeln. Valuta- och ränteswapparnas (currency swaps) andel var mindre än 1 %. Också globalt var valutaswappar den största instrumentkategorin inom valutahandeln och deras andel (51 %) har ökat med 2 procentenheter jämfört med april 2019.

 

2022_1_sv.png

Liksom tidigare år var valutahandeln globalt fortfarande mycket koncentrerad till de största finanscentrumen. I april 2022 gjordes 78 % av valutaaffärerna i Storbritannien, Förenta staterna, Singapore, Hongkong och Japan. Storbritannien är fortfarande den största marknadsplatsen med en andel på 38 %.

Av valutorna är euron alltjämt den mest omsatta på valutamarknaden i Finland. I april 2022 var euron den ena valutan i 85 % av samtliga affärer. Eurons andel har emellertid minskat från april 2019, då den var 92 %. US-dollarns andel av valutahandeln i Finland har fortsatt att minska. I april 2022 var dess andel 45 %, när den ännu i april 2016 var 67 %. Svenska kronans andel ökade från 18 % till 24 %. Globalt sett var US-dollarn fortfarande den överlägset mest omsatta valutan i april 2022. Den var den ena valutan i 88 % av samtliga avtal. Andelen för den näst och den tredje mest omsatta valutan, euron och yenen, minskade i sin tur något.

I Finland gjordes merparten (66 %) av valutaaffärerna mellan de aktörer som svarat på enkäten. De icke-finansiella aktörernas andel som motpart i affärerna hade ökat och uppgick i april 2022 till 22 %. Andelen affärer med inhemska motparter hade i sin tur minskat till 28 % från 37 % i april 2019. Också globalt gjordes största delen av valutaaffärerna med de aktörer som svarat på enkäten (46 %), men andelen icke-finansiella aktörer var betydligt mindre (6 %). Globalt sett var andelen affärer mellan inhemska motparter 38 %.

BIS vart tredje år återkommande enkät omfattar också uppgifter om omsättningen av OTC-räntederivat i dollar. I april 2022 var den genomsnittliga dagsomsättningen 8,0 miljarder US-dollar, vilket är 120 % mer än i april 2019. I global jämförelse var utvecklingen för den genomsnittliga dagsomsättningen av OTC-räntederivat den motsatta. Handeln minskade med 19 % från april 2019 och utgjorde 5 200 miljarder dollar i april 2022.

Den mest omsatta instrumentkategorin i Finland var ränteterminer, vars andel av OTC-räntederivaten uppgick till 62 %. Ränteswappar stod för 35 % och OTC-optioner och övriga instrument för 3 % av handeln med OTC-räntederivat i finansinstituten med verksamhet i Finland. Globalt var ränteswappar den största instrumentkategorin medan ränteterminer var den näst mest omsatta instrumentkategorin.

 

2022_2_sv.png

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

BIS meddelande och de globala enkätresultaten har lagts ut på BIS webbplats på adressen https://www.bis.org/statistics/rpfx22.htm.

 

[1] BIS enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden har genomförts åren 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 och 2022.

[2] Over-the-counter.