​Värdet av den genomsnittliga dagsomsättningen i valutahandeln i finansinstituten i Finland uppgick i april 2016 till 13,5 miljarder US-dollar, dvs. 11,9 miljarder euro. Omvandlat till euro1 var dagsomsättningen 4 procent större än vid motsvarande tid 2013, men mätt i dollar var förändringen på grund av valutakursrörelserna 9 procent negativ. Under de senaste tre åren har valutahandeln minskat globalt med cirka 5 procent mätt i dollar. Den globala valutahandeln var i april 2016 i genomsnitt 5 088 miljarder dollar per dag, dvs. 4 487 miljarder euro. Den relativa andelen för handeln i eller från Finland var mindre än 0,5 procent av den globala valutahandeln. Uppgifterna framgår av Internationella regleringsbanken BIS världsomfattande enkät som görs vart tredje år. Enkäten genomförs i Finland av Finlands Bank.

Den till omsättningen mest betydande formen av valutahandel var fortfarande valutaswappar, vars relativa andel av all OTC2-valutahandel i Finland utgjorde 86 procent i april 2016. Spotaffärer, där de valutor som är föremål för valutatransaktionen i allmänhet levereras inom två dagar efter affären, stod för 7 procent av all OTC-valutahandel. Motsvarande andel för både terminer och OTC-optionskontrakt var 3 procent. De inbördes relativa storheterna för omsättningen av dessa olika instrument har inte förändrats nämnvärt jämfört med 2013.

BIS enkät avser utöver valutaaffärer också OTC-räntederivatkontrakt i en valuta, vars genomsnittliga nominella dagsomsättning mätt i US-dollar har minskat i Finland med 4 procent under de senaste tre åren, medan denna marknad globalt ökat med 15 procent. Den globala tillväxten har emellertid mattats av jämfört med rekordsiffrorna i början av 2000-talet. I Finland var värdet av dessa kontrakt per dag i april 2016 i genomsnitt 2,3 miljarder dollar, dvs. 2,0 miljarder euro, medan motsvarande belopp globalt uppgick till 2 666 miljarder dollar eller 2 351 miljarder euro.

Den mest omsatta typen av OTC-räntederivat i Finland var fortfarande ränteswappar, även om deras relativa andel av samtliga OTC-räntederivatkontrakt minskade från tre år tidigare med 9 procentenheter till 70 procent. Motsvarande andel för ränteterminer ökade med 19 procentenheter till 22 procent, medan andelen för OTC-ränteoptioner minskade med 9 procentenheter och stannade på 9 procent.

De mest omsatta valutorna i Finland var euro och US-dollar: euro var den ena valutan i 71 procent och dollar i 67 procent av samtliga valutaaffärer i Finland i april 2016. Den relativa andelen för transaktioner i dollar har ökat på tre år, medan andelen för transaktioner i svenska och danska kronor har minskat. De globalt mest omsatta valutorna har sedan euron infördes varit i storleksordning US-dollar, som var den ena valutan i 88 procent av samtliga affärer i april 2016 samt euro (i 31 % av affärerna) och japanska yen (i 22 % av affärerna). Euron och yenen har tappat andelar på den globala marknaden sedan 2013, medan omsättningen av många tillväxtekonomiers valutor har ökat och marknadsandelen för dessa valutor blivit större. Kinesiska yuan steg till den åttonde mest omsatta valutan förbi mexikansk peso.

I BIS enkät deltar i Finland de viktigaste finansiella instituten som bedriver OTC-valuta- och derivathandel, varav majoriteten är inlåningsbanker. Merparten av valuta- och derivattransaktionerna i Finland görs av utländska bankers dotterbolag och filialer med verksamhet i Finland för sin egen eller kundernas räkning. I cirka 14 procent av de valutaaffärer som gjordes i Finland i april 2016 var båda motparterna i affären en aktör i Finland. I den övervägande delen av dessa affärer var den andra motparten en icke-finansiell aktör, såsom ett privat företag.

Upplysningar: senior ekonom Kimmo Koskinen, tfn 010 831 2546 och ekonom Pirkka Jalasjoki, tfn 010 831 2541.

BIS meddelande och de globala enkätresultaten har lagts ut på BIS webbplats på adressen http://www.bis.org/publ/rpfx16.htm.

1 BIS enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden görs i US-dollar.BIS enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden görs i US-dollar.
2 Over-the-counter.