imagetvj2.png

 

Den via marknaden för person-till-person-lån och gräsrotsfinansiering förmedlade finansieringen minskade 2020. Till finländska privatpersoner och företag som ansökt om finansiering förmedlades 17 % mindre finansiering än året innan, eftersom person-till-person-lånen och den lånebaserade gräsrotsfinansieringen minskade. Via marknaden för person-till-person-lån och gräsrotsfinansiering förmedlades 2020 finansiering till ett sammanlagt värde av 282 miljoner euro.


Coronapandemin minskade person-till-person-lånen i Finland

Marknaden för person-till-person-lån krympte i Finland 2020. Coronapandemin och det lägre räntetaket som infördes i och med pandemin bidrog till att skärpa verksamhetsförutsättningarna på person-till-person-lånemarknaden. Antalet aktiva person-till-person-låneföretag i Finland minskade när företagen omorganiserade sin affärsverksamhet[1] eller helt lade ned affärsverksamheten.

År 2020 minskade person-till-person-lånen som via tjänsteplattformar förmedlats till konsumenter både till värde och antal betydligt jämfört med tidigare år.

Person-till-person-lån förmedlades till ett värde av sammanlagt 86 miljoner euro 2020, vilket är 46 % mindre än 2019. Andelen person-till-person-lån som förmedlats till finländska konsumenter var 83 miljoner euro och till utländska konsumenter 3 miljoner euro. Person-till-person-lånen som förmedlats till konsumenter i utlandet minskade betydligt från 14 miljoner euro 2019.

År 2020 förmedlades till antalet 18 % färre person-till-person-lån jämfört med 2019. Till konsumenter i Finland förmedlades 2020 cirka 22 000 person-till-person-lån. Via finländska plattformar för person-till-person-lån förmedlades cirka 2 300 person-till-person-lån till konsumenter i utlandet, vilket är nästan 5 000 färre lån än 2019.

Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering förmedlades till rekordbelopp

År 2020 förmedlades via finländska tjänsteplattformar 4,6 % mer gräsrotsfinansiering än 2019. Finländska företag erhöll finansiering till ett värde av 199 miljoner euro via gräsrotsfinansieringsplattformar[1] 2020. Av företagens gräsrotsfinansiering var 62 % lånebaserad och 37 % investeringsbaserad finansiering. Andelen för produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering var anspråkslös.

Även om gräsrotsfinansieringen till företagen har ökat under de senaste åren, är gräsrotsfinansieringens andel av de finländska företagens finansiering fortfarande liten. År 2020 erhöll de finländska företagen endast 1 % i gräsrotsfinansiering i jämförelse med kreditinstitutens utlåning till företagen.

Gräsrotsfinansieringen till finländska företag ökade framför allt till följd av ökningen i den investeringsbaserade[2] finansieringen. De finländska företagen erhöll investeringsbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 74 miljoner euro 2020, vilket är 27 % mer än 2019.[3] De finländska företagens investeringsbaserade gräsrotsfinansiering var rekordstor 2020.

Antalet investeringsbaserade gräsrotsfinansieringsomgångar som genomförts via gräsrotsfinansieringsplattformar minskade 2020. Under året genomfördes sammanlagt 39 lyckade investeringsbaserade finansieringsomgångar, vilket är 10 färre än 2019. Den genomsnittliga finansieringen till de finländska företagen ökade. Företagen inhämtade kapital till ett värde av i genomsnitt 1,9 miljoner euro via investeringsbaserad gräsrotsfinansiering 2020, vilket är 700 000 euro mer än 2019.

Den till finländska företag förmedlade lånebaserade gräsrotsfinansieringen minskade 2020 med 7 %, men behöll sin ställning som företagens viktigaste källa till gräsrotsfinansiering. År 2020 förmedlades till företagen lånebaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 124 miljoner euro, vilket är 9 miljoner euro mindre än 2019.

År 2020 genomförde de finländska företagen till antalet färre lånebaserade gräsrotsfinansieringsomgångar jämfört med 2019. År 2020 genomfördes drygt 11 200 lyckade finansieringsomgångar, vilket är 5 % mindre än 2019. Genomsnittsstorleken på ett lån som erhållits via en finansieringsomgång var 11 000 euro. Det genomsnittliga värdet på lån som förmedlas via finländska gräsrotsfinansieringsplattformar har sjunkit sedan 2017.

Den produkt- och vederlagsbaserade gräsrotsfinansieringen ökade[5] något 2020, men dess omfattning var fortfarande liten. I Finland förmedlades 2020 produktbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 1 miljon euro, vilket är 30 % mer än 2019. År 2020 genomfördes närmare 180 lyckade finansieringsomgångar via finländska plattformar för produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering. Det genomsnittliga värdet av den finansiering som erhållits via finansieringsomgångarna minskade till drygt 5 700 euro, vilket är 17 % mindre än värdet på den erhållna genomsnittliga produktbaserade gräsrotsfinansieringen året innan.

 

Belopp som förmedlats via olika former av gräsrotsfinansiering i Finland*

 

2018 mn euro
(12 mån. förändring)

2019 mn euro

(12 mån. förändring)

2020 mn euro

(12 mån. förändring)

Lånebaserad gräsrotsfinansiering

98,3 (29 %)

133,6 (36 %)

124,4 (−7 %)

Investeringsbaserad
gräsrotsfinansiering

58,0 (−8 %)

58,3 (1 %)

73,7 (27 %)

Produkt- och vederlagsbaserad
gräsrotsfinansiering

0,7 (−27 %)

0,8 (8%)

1,0 (30 %)

Person-till-person-lån till konsumenter

150,1 (40 %)

146,7 (−2 %)

82,8 (−44 %)

Sammanlagt

307,2 (24 %)

339,4 (11 %)

282,0 (−17 %)

* Inkl. inhemska privatpersoner och företag som ansökt om finansiering.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,

Miska Jokinen, telefon 09 183 2122, e-post: miska.jokinen(at)bof.fi,

Maija Keskinen, telefon 09 183 2004, e-post: maija.keskinen(at)bof.fi.

 

Det går att e-prenumerera på årsmeddelandet om gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån på Finlands Banks webbplats.

 

[1] Investerings-, låne- och produktbaserad gräsrotsfinansiering.

[2] Direkt investering i företag utanför börsen via en gräsrotsfinansieringsplattform.

[3],  Vid investeringsbaserad samt produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering är inverkan av enskilda omfattande finansieringsomgångar större än vid lånebaserad gräsrotsfinansiering på grund av det mindre antalet finansieringsomgångar.

[4], [5] Företagen började bl.a. bevilja lån och krediter från sina egna balansräkningar. Statistik om dessa företags utlåning insamlas i Finlands Banks nya datainsamling och statistikrapportering avseende övriga finansinstitut.