År 2023 förmedlades till inhemska konsumenter och företag 70,7 miljoner euro i finansiering via plattformar för gräsrotsfinansiering som är statistikförda i Finland. Beloppet var det minsta i statistikhistorien (2017–2023). Person-till-person-lånen och den lånebaserade gräsrotsfinansieringen minskade betydligt (69,3 %) jämfört med 2022. Till privatpersoner beviljades inte längre person-till-person-lån.

 

Lånebaserad gräsrotsfinansiering till företag förmedlades över hälften mindre än året innan

År 2023 förmedlades till finländska företag lånebaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 61,3 miljoner euro. Detta är ca 51,5 % mindre än 2022 och 68,2 % mindre än under rekordåret 2021.

Antalet finansierade projekt har samtidigt rasat. År 2023 genomfördes drygt 400 lyckade finansieringsprojekt. Lånens genomsnittsstorlek vid lånebaserad gräsrotsfinansiering[1] minskade klart från 2022. Den genomsnittliga lånesumman per projekt var ca 140 000 euro 2023.

Den genomsnittliga effektiva räntan på förmedlade lån steg något från året innan (10,6 %) och var 11,4 % 2023. Lånens genomsnittliga löptid förlängdes med ca 3 månader från 2022 och var ca 21 månader 2023. Trots det var den genomsnittliga löptiden klart kortare jämfört med kreditinstitutens lån till företag på 50 000–250 000 euro, för vilka den genomsnittliga löptiden var ca 52 månader 2022.

 

JOVE_kuva_2023_line_sv_20240409.png

 

Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering utbetalades 87 % mindre än 2022

Det förmedlade beloppet av finansiering i form av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering rasade jämfört med 2022. Till inhemska aktörer som ansökt om finansiering förmedlades investeringsbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 9,0 miljoner euro, dvs. 60,8 miljoner euro mindre än 2022. År 2023 genomfördes endast 5 finansieringsomgångar, då antalet lyckade omgångar ett år tidigare var 17. Samtidigt har de finansierade projekten i genomsnitt varit betydligt mindre.

 

Person-till-person-lån beviljades inte till privatpersoner

Person-till-person-lån förmedlades inte längre till privatpersoner 2023[2]. Ännu under 2022 förmedlades person-till-person-lån till finländska konsumenter till ett värde av 33,5 miljoner euro, vilket var 70 % mindre än ett år tidigare. Detta är det lägsta beloppet i statistikhistorien som börjar från 2017. Person-till-person-lån förmedlades mest 2018, varvid de beviljades till ett värde av ca 150,1 miljoner euro.

 

Litet intresse för produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering

 

Produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering förmedlades i Finland i liten omfattning jämfört med de övriga formerna av gräsrotsfinansiering. År 2023 förmedlades produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av sammanlagt 0,4 miljoner euro, vilket är ungefär en tredjedel mindre än ett år tidigare.

 

Belopp som förmedlats via olika former av gräsrotsfinansiering i Finland*

 

2021, mn euro

(12 mån. förändring)

2022, mn euro

(12 mån. förändring)

2023, mn euro

(12 mån. förändring)

Lånebaserad gräsrotsfinansiering

192,5 (55 %)

126,4 (−34 %)

61,3 (−52 %)

Investeringsbaserad
gräsrotsfinansiering

70,2 (–5 %)

69,8 (−1 %)

9,0 (−87 %)

Produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering

1,0 (–4 %)

0,7 (−33 %)

0,4 (−34 %)

Person-till-person-lån till
konsumenter

113,2 (37 %)

33,5 (−70 %)

0 (−100 %)

Sammanlagt

376,9 (34 %)

230,4 (−39 %)

70,7 (−69 %)

* Inkl. inhemska aktörer som ansökt om finansiering.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Det går att e-prenumerera på årsmeddelandet om gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån på Finlands Banks webbplats.

 

[1] I siffrorna ingår också lån som förmedlats för fakturafinansiering.

[2] I den rapporterande populationen ingick 2023 ingen aktör som skulle ha erbjudit person-till-person-lån till konsumenter.