Bostadslån

Utlåning

Hushållen tog i oktober 2011 ut nya bolån för 1,8 miljarder euro, vilket var lika mycket som i september och 0,1 miljarder euro mer än i oktober 2010. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån steg med 0,05 procentenheter och låg på 2,63 procent. I oktober bands 24 procent av de nya bolåneavtalen till annan ränta än euribor: 13 procent till bankernas egna referensräntor och 10 procent till fast ränta. I oktober bands 76 procent av de nya avtalen till euribor, då motsvarande andel i januari var 91 procent.

Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,4 miljarder euro i oktober och uppgick vid slutet av oktober till 80,9 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll sjönk till 6,4 procent. Genomsnittsräntan på utestående bolån ökade med 0,02 procentenheter från september till 2,51 procent i oktober.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i oktober för 7,5 miljarder euro, vilket var 0,5 miljarder euro mindre än i september och 0,3 miljarder mindre än i oktober 2010. Genomsnittsräntan på de nya avtalen steg med 0,09 procentenheter till 2,69 procent i oktober. Det utestående beloppet av företagslån i euro fortsatte att öka – ökningen var 0,5 miljarder euro i oktober. Den årliga tillväxttakten ökade till 6,2 procent. MFI-utlåningen i euro till icke-finansiella företag uppgick vid slutet av månaden till 60,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på utlåningen var oförändrad och låg på 2,87 procent.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll minskade med 0,2 miljarder euro i oktober. Inlåningen från hushåll uppgick vid slutet av månaden till 80,9 miljarder euro och genomsnittsräntan låg på 1,05 procent, vilket var 0,02 procentenheter högre än i september. Den tidsbundna inlåningen ökade med 0,3 miljarder euro under månaden medan inlåningen över natten minskade med 0,5 miljarder euro.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Augusti,
mn euro
September,
mn euro

mn euro
Oktober,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 107 804 108 451 108 922 5,6 2,88
    -varav bostadslån 79 982 80 541 80 949 6,4 2,51
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 59 001 59 739 60 195 6,2 2,87
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 534 81 167 80 933 5,4 1,05
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 818 1 849 1 781 2,63

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi 

Nästa uppdatering 30.12.2011 kl.13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats