Bostadslån

Euriborräntorna har ökat i popularitet som referensränta för nya bolån under hela början av året. I mars 2012 hade hela 84 procent av de nya bolånen euriborbunden ränta. Andelen nya bolån med fast ränta var oförändrad på 11 procent och under 6 procent var bundna till bankernas egna referensräntor. Ännu i december 2011 var andelen primräntebundna nya bolån 12 procent. Genom att euriborräntorna har sjunkit och ökat i popularitet har också genomsnittsräntan på nya bolån sjunkit under början av året: genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån var 2,23 procent i mars.

Utlåning 

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick till 1,6 miljarder euro i mars 2012, vilket är lika mycket som i mars 2011. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån sjönk med 0,14 procentenheter från februari och låg på 2,23 procent. Det utestående beloppet av bolån i euro uppgick vid slutet av mars till 82,5 miljarder euro och genomsnittsräntan var 2,34 procent. Årsökningen i det utestående beloppet av bolån ökade jämfört med februari och var i mars 6,5 procent.

Nya låneavtal (exkl. konto- och kortkrediter) med icke-finansiella företag slöts i mars för 2,0 miljarder euro, vilket är 300 miljoner mer än i mars 2011. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk till 2,19 procent från 2,30 procent i februari. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av mars till 61,9 miljarder euro av vilket 14,4 miljarder euro var lån till bostadssammanslutningar. Årsökningen för utlåningen till icke-finansiella företag ökade till 7,9 procent jämfört med 7,4 procent i februari. 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 82,1 miljarder euro vid slutet av mars och genomsnittsräntan låg på 1,02 procent. Hushållen ingick nya tidsbundna inlåningsavtal till ett belopp av 2,3 miljarder euro, och genomsnittsräntan på den nya inlåningen på tidsbundna konton sjönk från 1,89 procent i februari till 1,82 procent i mars.

Under första kvartalet 2012 ingick de finländska hushållen 2 475 nya avtal om långsiktigt sparande och vid slutet av mars fanns det 20 885 avtal. Inbetalningarna på PS-konton under januari-mars uppgick totalt till 5,1 miljoner euro. Vid slutet av mars uppgick totalsumman av sparmedlen till 31,9 miljoner euro.
 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Januari,
mn euro
Februari,
mn euro
Mars,
mn euro
Mars,
12 mån förändring1, %
Mars,
Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 109 726 109 984 110 468 5,4 2,70
    -varav bostadslån 81 884

    82 119

82 546 6,5 2,34
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 60 997 61 647 61 927 7,9 2,52
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 894 81 636 82 066 5,0 1,00
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 252 1 370 1 586 2,23

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar lämnas av Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi 

Nästa uppdatering 31.5.2012 kl. 13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats