BostadslånFinländska hushåll ingick 1181 nya avtal om långsiktigt sparande under tredje kvartalet 2012, mot 1557 nya avtal under andra kvartalet. Vid slutet av september var antalet sparavtal uppe i sammanlagt 23 620. Sparmedlen uppgick vid slutet av september till 38,2 miljoner euro, vilket var 5,3 miljoner euro mer än under föregående kvartal. Placeringar i fondandelar (64 %) och aktier (20 %) stod för den största andelen av sparmedlen.   


Utlåning

Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick till 1,6 miljarder euro i september 2012, vilket var något mindre än i september 2011. Genomsnittsräntan på nyutbetalda bostadslån var i september 1,82 %, dvs. 0,02 procentenheter lägre än i augusti. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av september till 85 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,83 %. Den årliga ökningstakten i bostadslån var något lägre i september och låg på 6,1 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av september.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i september för 1,8 miljarder euro, vilket är 1,5 miljarder euro mindre än i september 2011. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk något, dvs. med 0,01 procentenheter, från augusti och låg på 2,03 % i september. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av september till 63 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 15 miljarder euro. Årsökningstakten minskade från 7,4 % i augusti till 6,4 % i september.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 83 miljarder euro vid slutet av september och genomsnittsräntan låg på 0,83 %. I beloppet ingick avistainlåning för 46 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid för 22 miljarder euro. Hushållen ingick i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen sjönk från 1,42 % i augusti till 1,34 % i september. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juli,
mn euro
Augusti,
mn euro

mn euro
September,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 112 851 113 442 113 909 5,1 2,21
    -varav bostadslån 84 508

    84 980

85 466 6,1 1,83
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 63 287 63 269 63 405 6,4 2,09
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 921 82 556 83 127 2,4 0,83
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 570 1 744 1 579 1,82

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post essi.tamminen (at)bof.fi

Nästa månadspublicering: 30.11.2012 kl. 13.00. 

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats