Nya utbetalda bostadslån 2005-2009 Volymen nya bostadslån som hushållen lyfte i augusti 2013 är betydligt mindre än under tidigare år. De nya utbetalningarna av bostadslån uppgick till 1,3 miljarder euro i augusti, medan motsvarande belopp 2012 var över 1,7 miljarder euro och 2011 så mycket som 1,8 miljarder euro. Kumulativt sett minskade de nya utbetalningarna i januari–augusti 2013 med närmare 3 miljarder euro jämfört med motsvarande period 2012. Ökningen i lånemarginalerna har avtagit betydligt och i augusti var den beräknade räntemarginalen 1,61 procentenheter. Jämfört med marginalen i juli är ökningen endast 0,01 procentenheter. Enligt de senaste uppgifterna från Finansbranschens Centralförbund har bankdirektörerna också bedömt att hushållens efterfrågan på kredit kommer att vara exceptionellt svag och till och med att minska ytterligare (Bankbarometer III/2013).

I januari–augusti 2013 ökade lånen till bostadsbolagen med sammanlagt cirka 10 % jämfört med motsva-rande period året innan. I augusti var den beräknade marginalen på nya lån till bostadsbolag 1,47 %, vil-ket var något lägre än på bostadslånen till hushåll.

Utlåning

Hushållen lyfte i augusti 2013 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro, vilket var 0,4 miljarder euro mindre än i augusti 2012. Genomsnittsräntan på de nya bostadslånen var i augusti 2,08 %, dvs. något högre än i juli. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 87,8 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,45 %. Årsökningstakten i det utestående beloppet av bostadslån avtog ytterligare och låg på 3,3 %. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15,2 miljarder euro av övriga lån vid slutet av augusti.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i augusti för 1,7 miljarder euro, vilket var 0,2 miljarder mer än i augusti 2012. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk med 0,16 pro-centenheter från juli och låg på 2,30 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 65,4 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 17,3 miljarder euro. Årsök-ningstakten för företagslån i euro ökade i augusti till 5,2 %. 

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick sammanlagt till 82,1 miljarder euro vid slutet av augusti och genom-snittsräntan låg på 0,49 %. I beloppet ingick avista inlåning på 50,6 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid på 17,0 miljarder euro. Hushållen ingick i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,9 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,12 %. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  September,
mn euro
October,
mn euro

mn euro
November,
12 mån förändring1, %

 


Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 115 527 115 665 116 005 2,9 1,86
    -varav bostadslån 87 443    87 522 87 776 3,3 1,45
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 64 911 64 868 65 412 5,2 1,94
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 943 81 925 82 071 -0,6 0,49
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 383 1 296 1 311 2,08

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post jaakko.suni(at)bof.fi
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post essi.tamminen (at)bof.fi

Nästa månadspublicering 31.10.2013 kl. 13.00.
Statistiksiffror och  grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats