Bostadslån
Det utestående beloppet av studielån som beviljats av kreditinstituten i Finland var 1,6 miljarder euro i februari och genomsnittsräntan för utlåningen var 1,61 procent. Detta var den lägsta räntan någonsin. I februari utbetalades nya studielån för totalt 12 miljoner euro med en genomsnittsränta på 1,34 procent, vilket var 0,9 procentenheter lägre än i februari 2012. I Sverige där regeringen fastställer studielånsräntan i början av varje år är räntan 1,3 procent för 2013. Enligt uppgifter från FPA lyfter cirka 37 procent av dem som beviljats studiestöd i Finland studielån, medan motsvarande andel i Sverige är 70 procent. Utlåning

Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick till 1,3 miljarder euro i februari 2013, vilket var 0,1 miljarder euro mindre än i februari 2012. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var i februari 2,03 procent, det vill säga 0,06 procentenheter högre än i januari. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av februari till 87 miljarder euro och genomsnittsräntan för utlåningen var 1,56 procent. Den årliga ökningstakten i bostadslån fortsatte att sakta av i februari och låg på 5,4 procent. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av februari. Studielånen stod för 11 procent av de övriga lånen.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i februari för 2,6 miljarder euro, vilket var 0,6 miljarder mer än i februari 2012. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk med 0,22 procentenheter från januari till februari och låg på 1,22 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av februari till 64 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 16 miljarder euro. Årsökningstakten sjönk något, med 0,1 procentenheter, från januari och låg på 4,1 procent i februari. 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 82 miljarder euro vid slutet av februari och genomsnittsräntan låg på 0,64 procent. I beloppet ingick avistainlåning på 48 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid på 19 miljarder euro. Hushållen ingick i februari nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen sjönk från 1,14 procent i januari till 1,12 procent i februari.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  December,
mn euro
Januari,
mn euro

mn euro
Februari,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 114 798 114 718 114 835 4,5 1,95
    -varav bostadslån 86 346

   86 364

86 535 5,4 1,56
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 63 282 63 370 63 973 4,1 1,91
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 378 81 859 81 701 0,1 0,64
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 254 1 108 1 282 2,03

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen (at)bof.fi,
Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post: jaakko.suni (at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.4.2013 kl. 13.00.

Statistiksiffror och  grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats