De nya utbetalda bostadslånen var i mars 2014 något fler än i mars 2013. Trots den svaga uppgången i mars lyfte hushållen nya bostadslån för totalt 3,2 miljarder euro under första kvartalet 2014, vilket var 0,2 miljarder euro mindre än under första kvartalet 2013. Antalet nya bostadslåneavtal var likaså större i mars 2014 än i mars 2013, medan beloppet av nya bostadslåneavtal för hela första kvartalet 2014 däremot var 0,4 miljarder lägre jämfört med motsvarande tidpunkt 2013. Årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån saktade av ytterligare från 2,3 % i början av året till 2,0 % i mars. Årsökningstakten har sjunkit allt sedan sommaren 2012 på grund av den tilltagande ekonomiska osäkerheten. Detta är den lägsta årsökningstakten under hela 2000-talet.

Utlåning

Hushållen lyfte i mars 2014 nya bostadslån för 1,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på de nya bostadslånen var 2,03 % i mars , dvs. oförändrad från februari. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av mars till 88,4 miljarder euro. Årsökningstakten saktade av ytterligare till 2,0 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid utgången av mars.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i mars för 2,3 miljarder euro, vilket var 0,3 miljarder euro mera än i mars 2013. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk något från februari och låg på 2,41 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av mars till 65,4 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 19,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 82 miljarder euro vid slutet av mars och genomsnittsräntan låg på  0,45 %. I beloppet ingick avistainlåning för 51,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 15,7 miljarder euro. Hushållen ingick i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 1 miljard euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,07 % i mars.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 116 736 116 720 116 884 2,3 1,95
    -varav bostadslån 88 286 88 326 88 403 2,0 1,51
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 64 605 65 234 65 419 7,5 2,00
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 242 81 185 81 186 -1,2 0,45
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 017 1 073 1 144 2,03

1 Rate of change has been calculated from monthly differences in levels adjusted for classification and other revaluation changes.

2 Households also include non-profit institutions serving households; non-financial corporations also include housing corporations.

Upplysningar:

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen(at)bof.fi
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 2.6.2014 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.