Under början av år 2014 ökade utbetalningen av nya lån för fritidsbostäder en aning jämfört med motsvarande tid året innan. Efterfrågan på fritidsbostadslån är livligare under sommarmånaderna och i allmänhet infaller årets toppar i maj–september. Det utestående beloppet av fritidsbostadslån beviljade av kreditinstitut uppgick i maj till 3,2 miljarder euro, vilket innebär en ökning med nästan 4,7 % på årsbasis. Årsökningen för fritidsbostadslånen var klart snabbare än årsökningen för bostadslån som i maj stannade på 2,1 %. Lånen för fritidsbostäder utgör cirka 3 % av den totala utlåningen till hushållen. Fritidsbostadslånen ingår i statistiken under "övriga lån". 

Lån för fritidsbostäder har beviljats med något högre ränta än bostadslån. I maj var den genomsnittliga räntan på utestående lån för fritidsbostäder 1,78 % och genomsnittsräntan på nya utbetalda fritidsbostadslån 2,24 %.Genomsnittsräntan på utestående bostadslån var i sin tur 1,54 % och genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån jämnt 2,00 %.

Utlåning

Hushållen lyfte i maj 2014 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på de nya utbetalda bostadslånen var 2,00 %, dvs. något lägre än i april. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av maj till 88,8 miljarder euro och årsökningen för de utestående bostadslånen var 2,1 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i maj för 2,2 miljarder euro, vilket var nästan lika mycket som ett år tidigare i maj. Genomsnittsräntan på nya avtal steg något från april och låg på 2,28 % i maj. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av maj till 66,1 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 19,7 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 82 miljarder euro vid slutet av maj och genomsnittsräntan låg på 0,44 %. I beloppet ingick avistainlåning för 53,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 15,1 miljarder euro. Hushållen ingick i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,15 % i maj.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Mars, mn euro April, mn euro Maj, mn euro Maj, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 116 884 117 101 117 463 2,2 1,98
    - varav bostadslån 88 403 88 569 88 836 2,1 1,54
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 65 431 65 779 66 106 6,9 2,00
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 171 81 793 82 236 0,3 0,44
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 144 1 306 1 395 2,00

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.7.2014 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats