De genomsnittliga återbetalningstiderna för bostadslån har under de senaste åren blivit en aning längre i Finland. År 2013 var återbetalningstiden för nya utbetalda bostadslån i Finland 17 år och 11 månader, och år 2014 var återbetalningstiden 18 år och 2 månader. År 2015 förlängdes den genomsnittliga återbetalningstiden för nya bostadslån ytterligare till cirka 18 år och 7 månader. I Finland beviljas av tradition inte s.k. eviga bostadslån, utan de längsta återbetalningstiderna är i genomsnitt 25–30 år.

Under år 2015 har de genomsnittliga räntorna på nya utbetalda bostadslån sjunkit till följd av såväl nedgången i marknadsräntorna som minskningen i lånemarginalerna. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var i september 2015 rekordlåg, 1,43 %. Den genomsnittliga marginalen på bo-stadslån har under 2015 minskat med cirka 0,15 procentenheter och den beräknade marginalen på bostadslån var 1,29 % i september 2015.

Den låga räntenivån och de mindre lånemarginalerna har en aning ökat utbetalningarna av nya bostadslån: nya lån utbetalades i januari–september 2015 för inemot en miljard euro mer än un-der motsvarande period i fjol.

Utlåning

Hushållen lyfte i september 2015 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro, vilket är något mer än i september ett år tidigare. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av sep-tember till 91,4 miljarder euro och årsökningen var 2,2 %. Av utlåningen till hushåll utöver bo-stadslån bestod 14,0 miljarder euro av konsumtionslån och 15,9 miljarder euro av övriga lån i slutet av september.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i september för 2,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från augusti och låg på 1,92 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av september till 71,6 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 22,8 miljarder euro. 

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81,0 miljarder euro i slutet av september och genom-snittsräntan var 0,32 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 55,3 miljarder euro och tids-bunden inlåning för 11,2 miljarder euro. Hushållen tecknade i september nya tidsbundna inlå-ningsavtal för 0,9 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen sjönk från augusti och låg i september på 0,95 %.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juli, mn euro Augusti, mn euro September, mn euro September, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 120 684 120 968 121 295 2,4 1,77
    -varav bostadslån 90 934 91 123 91 363 2,2 1,28
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 71 116 71 487 71 590 6,5 1,68
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 771 81 206 80 984 0,1 0,32
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 333 1 272 1 417 1,43

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.11.2015 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats.