Efterfrågan på nya bostadslån ökar typiskt på våren och utbetalningarna av bostadslån är som störst under sommarmånaderna. Nya bostadslån betalades i april ut för 1,6 miljarder euro, vilket på månadsnivå är det största beloppet sedan oktober 2012. Delvis på grund av det jämförelsevis stora beloppet av nya utbetalningar ökade det utestående beloppet av bostadslån till över 90 miljarder euro i april. Till ökningen av de utestående bostadslånen bidrog också att dessa lån i och med möjligheten till amorteringsfrihet inte amorteras i samma takt som tidigare. 

Även om hushållen i det osäkra ekonomiska läget har en försiktig hållning till att köpa bostad, ökar den låga räntenivån och de allt mindre bolånemarginalerna efterfrågan på bostadslån. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var i april 2015 rekordlåg, 1,49 %. Den genomsnittliga marginalen på bostadslån minskade också i april och stannade på 1,35 %. 

Utlåning

Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av april till 90,1 miljarder euro och årsökningen var 1,8 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,6 miljarder euro av konsumtionslån och 15,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april. 

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i april för 2,8 miljarder euro, vilket är 0,7 miljarder euro mer än ett år tidigare. Genomsnittsräntan på nya avtal fortsatte att sjunka och låg i april på 1,80 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av april till 70,1 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 21,9 miljarder euro. 

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81,5 miljarder euro i slutet av april och genomsnittsräntan låg på 0,35 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 56,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 12,2 miljarder euro. Hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,02 % i april. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Februari, mn euro Mars, mn euro April, mn euro April, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 118 933 119 134 119 352 2,0 1,83
    -varav bostadslån 89 845 89 919 90 106 1,8 1,37
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 69 489 69 683 70 078 6,9 1,76
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 901 80 376 81 529 -0,3 0,35
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 197 1 493 1 595 1,49

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 30.6.2015 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats