Ökningstakten för bostadslån minskade under nästan hela 2014, men har under 2015 långsamt tilltagit och var i juni 2,0 %. Den snabbare årliga ökningstakten för bostadslån beror för sin del på uppgången i låneuttag och utnyttjandet av amorteringsfria perioder. Utbetalningarna av nya bostadslån under första halvåret 2015 var drygt 700 miljoner euro större än under motsvarande period senaste år. På grund av amorteringsfria perioder amorteras bostadslånen inte heller i samma takt som tidigare, vilket ökar det utestående beloppet av bostadslån och driver upp årsökningen. Under kampanjen för amorteringsfria perioder för bostadslån omförhandlade hushållen sina bostadslåneavtal för 11,6 miljarder euro, vilket uppgår till nära 13 % av bostadslånen. Bankerna har meddelat att amorteringsfria perioder kommer att erbjudas under maximalt ett år.

Utlåning

Hushållen lyfte i juni 2015 nya bostadslån för 1,6 miljarder euro, vilket var 0,2 miljarder euro mer än i juni 2014. Genomsnittsräntan på nyutbetalda bostadslån var i juni 1,51 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juni till 90,7 miljarder euro och årsökningen var 2,0 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,9 miljarder euro av konsumtionslån och 15,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juni.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juni för 3,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya avtal sjönk från maj och var 1,73 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juni till 71,0 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 22,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81,9 miljarder euro vid slutet av juni och genomsnittsräntan låg på 0,33 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 57,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 11,6 miljarder euro. Hushållen ingick i juni nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen sjönk från maj till 0,95 % i juni.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  April, mn euro Maj, mn euro Juni, mn euro Juni, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 119 352 119 800 120 350 2,3 1,80
    -varav bostadslån 90 106 90 456 90 717 2,0 1,32
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 70 078 70 572 71 020 7,1 1,71
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 529 82 154 81 911 0,1 0,33
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 468 1 470 1 597 1,51

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.8.2015 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
webbplats
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats.