De reformer av studiestödet som trädde i kraft 2017 har ökat utbetalningarna av studielån rekordartat. Redan i augusti i fjol noterades en betydande ökning av utbetalningarna av studielån, när den andel av studielånet som är avsedd för höstterminen kunde lyftas. Utbetalningarna ökade ytterligare, när låneposten för vårterminen började betalas ut i januari 2018. I januari 2018 utbetalades studielån för inemot 270 miljoner euro, vilket är mer än det dubbla jämfört med motsvarande tid ett år tidigare.

Det utestående beloppet av studielån har efter studiestödsreformen i augusti 2017 vuxit med sammanlagt över 490 miljoner euro och årsökningen har under denna tid tagit fart till nära 23 %. I januari 2018 översteg det utestående beloppet av studielån också gränsen på 3 miljarder euro. Även om studielånen för närvarande ökar kraftigt kan ökningen i framtiden dämpas av den amortering av studielånet, s.k. studielånskompensation, som betalas av Folkpensionsanstalten.

Utlåning

Hushållen lyfte i januari 2018 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 0,94 % och den beräknade marginalen 0,92 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av januari 2018 till 95,9 miljarder euro och årsökningen var 2,09 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,2 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,9 miljarder euro av övriga lån vid utgången av januari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i januari för 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från december till 2,02 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av januari till 79,2 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 28,6 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde totalt 87,0 miljarder euro i slutet av januari och genomsnittsräntan låg på 0,14 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 65,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 6,5 miljarder euro. Hushållen tecknade i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen var 0,35 %.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  November, mn euro December, mn euro Januari, mn euro Januari, 12 mån förändring1,   % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 128 106 128 131 128 021 2,6 1,51
    -varav bostadslån 96 034 96 129 95 921 2,1 1,01
Utlåning till  icke-finansiella företag2, utestående belopp 78 787 79 326 79 177 4,2 1,40
Inlåning från hushåll2,   utestående belopp 85 892 87 886 87 008 3,0 0,14
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 588 1 249 1 325   0,94

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 3.4.2018 kl. 13.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet ‑kan läsas på vår webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats