Kreditinstitutens utlåning till finländska företag har redan under flera år ökat kraftigare än i euroområdet i genomsnitt. Utlåningen har tagit fart genom den snabba ökningen i lån till bostadssammanslutningar, även om årsökningen i de utestående företagslånen också utan lånen till bostadssammanslutningar för det mesta varit snabbare än i euroområdet. Ökningstakten för utlåningen i Finland och i euroområdet har närmat sig varandra under 2016–2017.

I Finland ökade utlåningen till företag på nytt sommaren 2018. Utlåningen till bostadssammanslutningar ökade på årsbasis med hela 11 % i augusti 2018. Också för andra företag än bostadssammanslutningar tog årsökningen rejält fart under sommaren 2018. Utlåningen till finländska företag exklusive bostadssammanslutningar ökade på årsbasis med 5,2 % i augusti 2018.

De livligare utbetalningarna av företagslån förklarar ökningen i det utestående beloppet. I januari–augusti var utbetalningarna av företagslån 19 % större än under motsvarande period 2017. I augusti förklaras den ökade utlåningen med omfattande låneavtal: lån på över en miljon euro betalades under månaden ut för 2 miljarder euro.

Utlåning

Hushållen lyfte i augusti 2018 nya bostadslån för 1,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 0,87 % och den beräknade marginalen 0,85 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av augusti 2018 till 97,3 miljarder euro och årsökningen var 2,04 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,0 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i augusti för 2,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från juli till 2,97 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 84,3 miljarder euro, varav lån till bostadssammanslutningar utgjorde 30,5 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 86,7 miljarder euro vid slutet av augusti och genomsnittsräntan låg på 0,12 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 73,4 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,6 miljarder euro. Hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,32 %.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juni, mn euro Juli, mn euro Augusti, mn euro Augusti, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 129 555 129 648 130 084 2.4 1.48
    -varav bostadslån 97 080 97 111 97 296 2.0 0.98
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 83 112 83 020 84 274 7.8 1.42
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 91 108 90 554 90 771 4.7 0.12
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 770 1 493 1 546   0.87

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.10.2018 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.