De finländska hushållens finansiella tillgångar på traditionella transaktionskonton1 har ökat till nya rekord och de ökar i allt snabbare takt. I februari 2019 uppgick hushållens tillgångar på transaktionskonton till ett sammanlagt värde av 76,6 miljarder euro. De finansiella tillgångarna ökade med 9,2 % i februari 2019, vilket är nästan 2,3 procentenheter mer än vid motsvarande tid ett år tidigare.

Hushållens intresse för tidsbunden inlåning har däremot redan länge varit svagt. Under de senaste sex åren har den tidsbundna inlåningen minskat med över 13,4 miljarder euro. I februari 2019 fortsatte den tidsbundna inlåningen från hushållen (5,2 miljarder euro) att minska med –14,3 % på årsbasis.

Totalt sett har de finländska hushållen tillgångar på olika slags inlåningskonton till ett sammanlagt värde av 89,7 miljarder euro.2 Enligt de finansräkenskapsuppgifter som publiceras av Statistikcentralen bestod cirka en tredjedel av de finländska hushållens finansiella förmögenhet av insättningar vid slutet av 2018.3

Ränteintäkterna på kontomedlen har med åren genomgående minskat. Genomsnittsräntan var i februari 0,12 %, då den vid motsvarande tid för ett år sedan var 0,14 % och i februari 2016 0,27 %. Räntan på transaktionskonton, där merparten (85 %) av hushållens inlåning på bankkonton finns, var i februari i genomsnitt 0,08 %. Genomsnittsräntan på tidsbunden inlåning var i sin tur 0,51 %.

Utlåning

Hushållen lyfte i februari 2019 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro, vilket är något mindre än vid motsvarande tid ett år tidigare. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån sjönk från januari till 0,81 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av februari 2019 till 97,9 miljarder euro och årsökningen var 1,9 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av februari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i februari för 1,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från januari till 2,16 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av februari till 85,9 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 32,5 miljarder euro.

Inlåning

Hushållen tecknade i februari nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,24 % i februari.

1 Med transaktionskonton avses inlåning över natten som är betalbar på anfordran, till vilken utöver dagligkonton också räknas hushållens övriga konton, som inte har några uttagsgränser men från vilka endast kan lyftas kontanter eller som endast kan användas via ett annat konto.
2 I beloppet ingår hushållens transaktionskonton, tidsbunden inlåning och placeringsdepositioner. Placeringsdepositioner (inlåning med uppsägningstid) är i sin tur icke överförbara insättningar utan överenskommen löptid som kan tas ut i kontanter först efter en viss uppsägningstid eller mot straffavgift.
3 Till hushållens finansiella tillgångar räknas bl.a. insättningar, aktier, försäkringstekniska fordringar och fondandelar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  December, mn euro Januari, mn euro Februari, mn euro Februari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 130 745 130 912 131 006 2,4 1,48
    -varav bostadslån 97 781 97 782 97 852 1,9 0,97
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 85 320 85 390 85 883 7,4 1,35
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 92 785 93 478 93 505 7,1 0,11
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 239 1 303 1 363   0,81

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.5.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.