Hushållen lyfte i maj 2019 nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 130 miljoner euro mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Senast har utbetalningarna av bostadslån varit större än så i juni 2012. I januari–maj 2019 utbetalades 1,5 % mer bostadslån än under motsvarande period ett år tidigare. I och med den stora mängden nya lån ökade det utestående beloppet av bostadslån till 98,5 miljarder euro och tillväxten (2 %) var i maj snabbast sedan juli 2018. Den överenskomna årliga räntan på nya bostadslån sjönk från april och stannade i maj på 0,78 %.

Konsumtionskrediterna utan säkerhet fortsatte att öka i snabb takt. I maj 2019 betalade kreditinstituten ut nya konsumtionskrediter utan säkerhet1 för 290 miljoner euro, vilket är mer än någonsin tidigare under en månad. Stocken av konsumtionskrediter utan säkerhet (5,4 md euro) ökade med en årlig tillväxttakt på nästan 12 %, och det utestående beloppet av kreditinstitutens konsumtionskrediter till hushåll steg därigenom till 16 miljarder euro i maj 2019. En allt större andel av konsumtionskrediterna beviljas av andra kreditgivare än kreditinstitut eller från utlandet. Totalt utgjorde hushållens utestående konsumtionskrediter2 uppskattningsvis 22 miljarder euro vid utgången av mars 2019. 

Efterfrågan på lån för fritidsbostäder är i allmänhet som livligast i maj–september. I maj 2019 betalades nya fritidsbostadslån ut för 93 miljoner euro, vilket är 7 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Räntan på nya fritidsbostadslån var rekordlåg (0,95 %) i maj. De utestående fritidsbostadslånen utgjorde 3,6 miljarder euro vid slutet av maj 2019 och årsökningen var 2,5 %. Det utestående beloppet av hushållskrediter beviljade av kreditinstitut3 uppgick sammanlagt till 131,9 miljarder euro vid utgången av maj 2019.

Utlåning

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i maj för 2,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från april till 2,36 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av maj till 87,3 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 33,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 92,4 miljarder euro vid slutet av maj och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 79,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,2 miljarder euro. Hushållen tecknade i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,31 % i maj.

1Exkl. konto- och kortkrediter.
2Utöver kreditinstituten beviljas konsumtionskrediter också av aktörer specialiserade på finansiering av fordon, snabblångivare, person-till-person-långivare och utländska digitala banker.
3Utlåningen till hushåll omfattar bostadslån, konsumtionskrediter, fritidsbostadslån, studielån och lån beviljade för övriga ändamål.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Mars, mn euro April, mn euro Maj, mn euro Maj, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 131 289 131 334 131 870 2,4 1,48
    -varav bostadslån 98 067 98 138 98 479 2,0 0,97
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 86 591 86 986 87 265 7,1 1,36
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 95 345 96 228 96 704 7,9 0,11
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 458 1 622 1 899   0,78

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.7.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.