Under 2018 lyfte de finländska företagen (exkl. bostadsbolag) lån för 18,6 miljarder euro från kreditinstitut med verksamhet i Finland. Det är det största beloppet på tre år och 1,5 miljarder euro mer än 2017. Under året skedde också en vändning i utvecklingen av lånens storlek när de största företagslånen, dvs. lån på över 1 miljon euro, ökade i andel av de utbetalda lånen. År 2018 var deras andel 62,0 % jämfört med 60,9 % år 2017. Utbetalningarna av företagslån ökade från året innan framför allt för näringsgrenarna omfattande verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, fastighetsverksamhet samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.

De utestående företagslånen (exkl. bostadsbolag) uppgick vid utgången av 2018 till 53,4 miljarder euro. Under året ökade lånebeståndet med 2,7 miljarder euro, vilket är den största ökningen sedan 2011. Årsökningen i beloppet av utestående företagslån var som snabbast i november (6,1 %) men mattades av något i december till 5,4 %. Utlåningen ökade på bred front inom olika branscher. Det utestående lånebeloppet ökade liksom under de två föregående åren mest inom el- och värmebranschen, men ökningen var särskilt snabb också i företag med verksamhet inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.

Räntorna för nya företagslån sjönk svagt under 2018. Den beräknade marginalen för de företagslån som betalades ut under året var i genomsnitt 0,1 procentenheter lägre jämfört med utbetalningarna av företagslån 2017, dvs. 1,59 %. Genomsnittsräntan för de utestående företagslånen var däremot 2018 i det närmaste på samma nivå som 2017 (1,61 % i december 2018).

Utlåning

Hushållen lyfte i december 2018 nya bostadslån för 1,2 miljarder euro, vilket är nästan lika mycket som vid motsvarande tid ett år tidigare. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 0,87 % och den beräknade marginalen 0,85 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av december 2018 till 97,8 miljarder euro och årsökningen var 1,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,9 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av december.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i december för 2,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från november till 2,24 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av december till 85,3 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 32,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 89,1 miljarder euro vid slutet av december och genomsnittsräntan var 0,12 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 75,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,5 miljarder euro. Hushållen tecknade i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya tidsbunden inlåning var 0,23 % i december.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift
  Oktober, mn euro November, mn euro December, mn euro December, 12 mån förändring¹, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 130 645 130 855 130 746 2,2 1,48
    -varav bostadslån 97 575 97 759 97 781 1,7 0,98
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 84 669 85 496 85 286 7,5 1,37
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 90 875 91 172 92 785 5,6 0,11
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 749 1 613 1 239   0,86

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 28.2.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.