Vid utgången av februari uppgick det utestående beloppet av bostadslån i euro beviljade av kreditinstitut till 100,5 miljarder euro (beviljade till finländska hushåll 99,8 md euro). Genomsnittsräntan på utlåningen var 0,89 %. Årsökningen för utestående bostadslån låg länge nära 2 %. Under det senaste året har tillväxten tagit fart och stannade på 2,8 % vid slutet av februari 2020. Senast ökade de utestående bostadslånen snabbare i september 2013.

Hushållen lyfte i februari nya bostadslån för 1,6 miljarder euro. Februari är i allmänhet en lugn månad när det gäller utbetalningar av nya lån. I februari 2020 utbetalades emellertid exceptionellt mycket nya lån jämfört med utbetalningarna i februari under tidigare år. Genomsnittsräntan på nya bostadslån sjönk från januari och var 0,71 % i februari 2020.

Den genomsnittliga återbetalningstiden för bostadslån ökade något i februari 2020 till 20 år och 8 månader. Den vanligaste återbetalningstiden för nya bostadslån i Finland är för närvarande 24–26 år. Det gäller för nästan hälften av alla nya bostadslån. Bostadslån med den längsta återbetalningstiden på över 29 år beviljas i mindre omfattning. Deras andel var 7,0 % i februari 2020.

Regeringen informerade den 12 mars 2020 om sina rekommendationer med anledning av coronavirussituationen. Detta återspeglades också i konsumenternas beteende i Finland. Statistikcentralen samlar in uppgifter om konsumenternas förtroende. Enligt Statistikcentralen var konsumenternas förtroende oförändrat ännu i februari, men försämrades i mars[2]. Nettotalet var i februari –4,5 och sjönk i mars till –7,1. Förändringarna kan synas i lånebesluten under de kommande månaderna.

 

 

Utlåning

Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av februari. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i februari för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från januari till 2,3 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av februari till 92,4 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 35,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 96,1 miljarder euro vid slutet av februari och genomsnittsräntan var 0,10 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 83,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,6 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i februari nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,19 % i februari.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  December, mn euro Januari, mn euro Februari, mn euro Februari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 134 414 134 706 135 011 3,2 1,43
    -varav bostadslån 100 354 100 269 100 541 2,8 0,89
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 90 977 91 960 92 392 8,2 1,32
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 98 920 99 040 99 973 6,9 0,09
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 450 1 361 1 563   0,71

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,
Anu Karhu, telefon 09 183 2228, e-post: anu.karhu(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[2] Statisikcentralens datainsamling hänförde sig till perioden 2.3.2020–19.3.2020.