I november 2021 utbetalades nya bostadslån för 1,9 miljarder euro, vilket är 3,1 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Av de nya bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 180 miljoner euro. Under de 11 första månaderna av innevarande år har totalt sammanlagt 12 % mer bostadslån betalats ut jämfört med motsvarande period 2020. På grund av den stora mängden nya lån var årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån fortfarande snabb (4,2 %) vid utgången av november 2021. Tillväxttakten har emellertid mattats av något efter juli 2021. Vid utgången av november 2021 hade de finländska hushållen bostadslån för sammanlagt 106,7 miljarder euro, varav investeringsbostadslånen utgjorde 8,6 miljarder euro.

Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 0,76 % i november 2021. Genomsnittsräntan har varit nästan oförändrad under flera år, men de senaste månaderna har den stigit något. Föregående gång var genomsnittsräntan högre i maj 2019. Genomsnittsräntan har stigit för både ägarbostadslån och investeringsbostadslån. Genomsnittsräntan på nya ägarbostadslån var 0,74 % i november 2021. Samtidigt var räntan på nya investeringsbostadslån högre, 0,91 %.

Under pandemin har många hushåll satsat på boende, vilket återspeglats i större utbetalningar av bostadslån och fritidsbostadslån. Samtidigt har de längsta återbetalningstiderna blivit vanligare. Av de nya utbetalningarna av bostadslån var andelen lån med en återbetalningstid på över 25 år 40,3 %. Andelen för dessa lån har ökat med 10 procentenheter från pandemins början, dvs. efter februari 2020. Den genomsnittliga återbetalningstiden var 21 år och 3 månader i november 2021. Den genomsittliga återbetalningstiden för investeringsbostadslån (18 år och 2 månader) var klart kortare än för ägarbostadslån (21 år och 3 månader).

2021M11_sv.png


Utlåning

 Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,0 miljarder euro av övriga lån vid utgången av november 2021.

De finländska företagen lyfte nya lån[1] i november för 1,9 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 505 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk från oktober och var 1,5 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av november till 97,0 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 39,4 miljarder euro.


Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,1 miljarder euro vid slutet av november 2021 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 100,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,2 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i november nya tidsbundna inlåningsavtal för 51 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i november 0,18 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift

  September, mn euro Oktober, mn euro November, mn euro November, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 140 628 141 052 141 390 4,1 1,30
    - varav bostadslån 105 954 106 329 106 688 4,2 0,79
    - varav investeringsbostadslån 8 465 8 528 8 574   0,91
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 95 995 96 439 97 044 0,4 1,25
Inlåning från hushåll, utestående belopp 109 498 110 163 109 093 6,1 0,03
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 994 1 884 1 931   0,76
    - varav investeringsbostadslån 177 175 180   0,91

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 31.1.2022 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.