Bankernas utlåning till icke-finansiella företag[1] minskade från juni och var 57,6 miljarder euro vid utgången av juli 2021. I juli var utlåningen till finländska företag mindre än vid utbrottet av coronapandemin, dvs. i mars 2020. I början av pandemin ökade utlåningen snabbt, för att därefter minska. Årstillväxten var som snabbast i maj 2020 (14 %). Det utestående beloppet av företagslån har minskat sedan april 2021 och i juli minskade utlåningen med –3,6 % på årsbasis.

De finländska företagen har lyft mindre nya lån än normalt efter de första månaderna av pandemin. Under de senaste tolv månaderna var utbetalningarna av företagslån 16,9 % mindre jämfört med föregående motsvarande period. Utbetalningarna av nya företagslån tog fart i juni (2,0 miljarder euro), medan utbetalningarna av lån i juli åter som vanligt var måttliga (1,0 miljarder euro). Genomsnittsräntan på nya utbetalda lån var 1,99 % i juli 2021. Enligt uppföljningsenkäten om bankernas kreditgivning (på finska) väntas efterfrågan på företagslån fortsätta att öka under det tredje kvartalet.

De finländska företagens oreglerade lån[2] har ökat under pandemin. Företagen hade oreglerade lån till ett värde av sammanlagt 1,3 miljarder euro vid utgången av juli 2021, vilket är 2,3 % av den totala utlåningen. Mätt i euro var andelen oreglerade lån störst i verksamheten inom fastighetsbranschen (340 miljoner euro och 3,3 % av lånestocken). Ökningen i det utestående beloppet av oreglerade lån har varit större exempelvis inom den coronadrabbade inkvarterings- och förplägnadsbranschen, där de oreglerade lånen uppgick till 60 miljoner euro, 7,1 % av utlåningen. Inkvarterings- och förplägnadsrörelsens andel av den totala utlåningen till företag i Finland är relativt liten.

Inlåningen från företag har knappast alls ökat under det senaste året. Jämfört med tiden före pandemiutbrottet uppvisar företagens inlåning emellertid en klar ökning. Vid utgången av juli 2021 uppgick företagens inlåning i banker med verksamhet i Finland till 44,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan på inlåningen var –0,07 % i juli.

2021M07_EN.png

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i juli 2021 nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 87 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya bostadslånen var 8,7 % investeringsbostadslån. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av juli 2021 till 105,3 miljarder euro och årsökningen var 4,4 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 7,9 %. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juli.

Bostadsbolagen lyfte i juli nya lån[3] för 298 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån steg från juni och var 1,41 % i juli. Det utestående beloppet av lån till bostadsbolag uppgick vid slutet av juli till 38,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 108,4 miljarder euro vid slutet av juli 2021 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 98,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,8 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 39 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i juli 0,20 %.

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift

  Maj, mn euro Juni, mn euro Juli, mn euro Juli, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 138 534 139 207 139 733 4,2 1,30
    - varav bostadslån 104 399 104 932 105 330 4,4 0,79
    - varav investeringsbostadslån 8 255 8 315 8 362   0,92
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 97 158 96 725 95 914 -0,4 1,28
Inlåning från hushåll, utestående belopp 106 631 107 833 108 410 7,3 0,03
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 2 078 2 182 1 787   0,73
    - varav investeringsbostadslån 192 186 155   0,87

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Anu Karhu, telefon 09 183 2228, e-post: anu.karhu(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.9.2021 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Exkl. bostadsbolag.

[2]Lånet har förfallit för mer än 90 dagar sedan eller det finns anledning att anta att gäldenären inte kommer att fullgöra sin betalning. Det oreglerade beloppet utestående lån uppges netto med avdrag för nedskrivningar och kreditförluster.

[3] Exkl. konto- och kortkrediter.