Inlåningen från hushåll utgjorde totalt 104,7 miljarder euro vid utgången av februari 2021. Merparten (94,5 md euro) av hushållens tillgångar på inlåningskonton bestod av insättningar på transaktionskonton. De finansiella tillgångarna på transaktionskonton ökade i februari med 670 miljoner euro. Hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning uppgick till 3,5 miljarder euro och övrig inlåning till 6,7 miljarder euro.

Inlåningen från hushållen har ökat redan en längre tid, även om tillväxten mattades av något i februari. Inlåningen ökade med 9,1 % på årsbasis i februari 2021. Den ökade inlåningen har redan länge huvudsakligen berott på att de finansiella tillgångarna på transaktionskonton ökat. Tillgångarna på dessa konton ökade med 11,4 % på årsbasis i februari 2021. Ökningen i övrig inlåning var 3,4 % i februari 2021. Den tidsbundna inlåningen minskade med –23,1 % på årsbasis i februari 2021.

På hushållens transaktionskonton betalades i februari 2021 en ränta på i genomsnitt 0,03 %. Genomsnittsräntan på tidsbunden inlåning har stigit efter september 2020 och var 0,57 % i februari 2021. Uppgången i räntan återspeglar den ökade andelen för längre tidsbunden inlåning med en löptid över ett år. För denna inlåning betalades högre ränta (0,93 % i februari 2021) än för inlåning med en löptid under ett år (0,19 % i februari 2021). Till inlåning med en löptid över ett år räknas bland annat insättningar på BSP-konton, på vilka banken betalar 1 % i ränta.

2021M02_SV.png

Utlåning[1]

Hushållen i Finland lyfte i februari 2021 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket var 130 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av februari 2021 till 103,2 miljarder euro och årsökningen var 3,6 %. Av utlåningen till hushållen i Finland bestod 16,5 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av februari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag i Finland (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i februari för 1,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från januari till 2,30 %. Det utestående beloppet av lån i euro som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av februari till 96,7 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 37,5 miljarder euro.

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift

  December, mn euro Januari, mn euro Februari, mn euro Februari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 136 538 136 890 137 164 3,5 1,34
    -varav bostadslån 102 853 103 029 103 248 3,6 0,82
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 96 818 96 505 96 707 5,4 1,30
Inlåning från hushåll, utestående belopp 103 207 104 155 104 734 9,1 0,05
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 908 1 390 1 689   0,69

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Anu Karhu, telefon 09 183 2228, e-post: anu.karhu(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 3.5.2021 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Inkluderar lån i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i stycket avviker från uppgifterna i dessa publikationer.