De finländska hushållen lyfte i maj 2021 exceptionellt mycket nya bostadslån till ett värde av 2,1 miljarder euro. Senast har utbetalningarna av bostadslån under en månad varit större än så för 13 år sedan, i juni 2008. Efterfrågan på nya bostadslån har hela början av 2021, framför allt under vårmånaderna, varit klart livligare jämfört med tidigare år. I januari–maj 2021 utbetalades 21 % mer nya bostadslån än under motsvarande tid för ett år sedan, då utbetalningarna i april–maj var mindre än normalt på grund av coronapandemin. I maj 2021 var 9,2 % av de nya bostadslånen investeringsbostadslån. Genomsnittsräntan på nya lån för ägarbostad var 0,69 % och på nya investeringsbostadslån 0,86 %.

Av samtliga nya bostadslån har andelen lån med en längre återbetalningstid (över 29 år) fortsatt att öka: i maj 2021 var deras andel 12,9 %, när deras andel vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare var 9,1 %. I maj 2021 var nästan alla nya bostadslån med längre återbetalningstid lån för ägarbostad. Den genomsnittliga återbetalningstiden för nya lån för ägarbostad var 21 år och 10 månader medan den genomsnittliga återbetalningstiden för nya investeringsbostadslån var 18 år och 8 månader.

På grund av den stora efterfrågan och de längre återbetalningstiderna steg årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån till 4,1 % i maj 2021. Årsökningen har senast varit lika snabb för 8 år sedan, i maj 2013. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av maj 2021 till 104,4 miljarder euro. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 7,9 %.

 

2021M05_SV.png

 

Utlåning

 Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj 2021. De finländska företagen lyfte nya företagslån (exkl. konto- och kortkrediter) i maj för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg något från april och var 1,88 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av maj till 97,2 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 38,1 miljarder euro.


Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 106,6 miljarder euro vid slutet av maj 2021 och genomsnittsräntan var 0,04 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 96,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,0 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 56 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i maj 0,21 %.

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift

  Mars, mn euro April, mn euro Maj, mn euro Maj, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 137 522 137 947 138 534 4,1 1,32
    - varav bostadslån 103 640 103 973 104 399 4,1 0,80
    - varav investeringsbostadslån 8 135 8 191 8 255   0,93
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 96 710 96 847 97 158 0,3 1,29
Inlåning från hushåll, utestående belopp 104 825 106 233 106 631 6,9 0,04
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 2 073 1 925 2 078   0,71
    - varav investeringsbostadslån 208 174 192   0,86

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 2.8.2021 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.