Av de utestående lånen som beviljats finländska företag inom byggbranschen var 4,1 %, dvs. 123 miljoner euro, oreglerade[1] vid utgången av augusti 2023. Andelen oreglerade lån ökade med 0,9 procentenheter (26 miljoner euro) från juli. I augusti var de oreglerade lånens andel av utlåningen jämfört med byggbranschen högre inom underhållningsbranschen[2] (10,5 %), sektorn för hälsovårds- och socialtjänster (7,2 %) samt inkvarterings- och förplägnadsbranschen (5,4 %)[3].

Som helhet har mängden oreglerade företagslån[4] ökat något från i fjol, men deras andel av den totala utlåningen till företag är fortfarande liten. I augusti 2023 uppgick andelen oreglerade lån av de utestående företagslånen (62,0 miljarder euro) till 1,9 %, när deras andel av de utestående lånen (64,5 miljarder euro) i augusti för ett år sedan var 1,6 %.

Mängden redovisade nedskrivningar[5] och kreditförluster av lån till företag inom byggbranschen har också ökat i år, även om de redovisade nedskrivningarna och kreditförlusterna av företagslån som helhet varit små. Under de senaste 12 månaderna redovisade de finländska kreditinstituten 134 miljoner euro i nedskrivningar och kreditförluster av företagslån (0,22 % i förhållande till utlåningen till företag i augusti 2023). Under de föregående 12 månaderna redovisades mest nedskrivningar och kreditförluster av lån till företag inom byggbranschen (2,26 % i förhållande till utlåningen i augusti 2023). För andra branscher var relationstalet klart mindre jämfört med byggbranschen (som högst knappt 1 %). Även för byggbranschen är de relativa nedskrivningarna och kreditförlusterna emellertid fortfarande klart mindre än 2020, när relationstalet översteg 3 %.

 

De oreglerade lånen inom byggbranschen ökade i augusti

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i augusti 2023 nya bostadslån för 1,1 miljarder euro, vilket är 340 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 110 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var oförändrad från juli och var 4,55 % i augusti. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av augusti 2023 till 106,7 miljarder euro och årsökningen var -1,6 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,2 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti.

De finländska företagen lyfte i augusti nya lån för 1,5 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 400 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån steg från juli och var 5,57 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av augusti till 105,4 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 43,4 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,3 miljarder euro vid slutet av augusti 2023 och genomsnittsräntan var 0,85 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 75,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 8,3 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 880 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i augusti 2,97 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift*
  Juni, mn euro Juli, mn euro Augusti, mn euro Augusti, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 896 141 675 141 676 -1,3 4,28
    - varav bostadslån 107 092 106 855 106 749 -1,6 3,73
    - varav investeringsbostadslån 8 638 8 622 8 640   3,92
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 105 688 105 263 105 407 -0,1 4,44
Inlåning från hushåll, utestående belopp 110 877 109 878 109 278 -3,4 0,85
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 313 1 005 1 139   4,55
    - varav investeringsbostadslån 106 86 112   4,73

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 31.10.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

[1] Ett lån betraktas som oreglerat när det har förfallit för mer än 90 dagar sedan eller det finns anledning att anta att gäldenären inte kommer att fullgöra sin betalning.

[2] Kultur, nöje och fritid.

[3] Av det utestående beloppet av företagslån i augusti 2023 (62,0 miljarder euro, exkl. bostadsbolag) utgjorde utlåningen till byggbranschen 3,0 miljarder euro, inkvarterings- och förplägnadsbranschen 785 miljoner euro, sektorn för hälsovårds- och socialtjänster 775 miljoner euro och sektorn för kultur, nöje och fritid 467 miljoner euro.

[4] Exkl. bostadsbolag.

[5] Nedskrivningar av lån redovisas på basis av modeller för förväntade kreditförluster. Den förväntade kreditförlusten är bankens uppskattning av det lånebelopp som kunden inte betalar.