I april 2o23 minskade hushållens bostadslån undantagsvis med 0,3 % från året innan, när årstillväxten vid motsvarande tid för ett år sedan var 3,7 %. I tillväxttakten för utestående investeringsbostadslån har det skett en snabbare avmattning under året. I april 2023 minskade investeringsbostadslånen (8,7 miljarder euro) med 1,1 % från året innan, när årstillväxten ännu vid motsvarande tid i fjol var 7,3 %. Det utestående beloppet av ägarbostadslån (98,7 miljarder euro) minskade i sin tur i april 2023 med 0,3 % från året innan; i april 2o22 var tillväxten i de utestående ägarbostadslånen 3,4 %.

Tillväxten i de utestående bostadslånen har mattats av till följd av färre utbetalda bostadslån än normalt. I april 2023 lyfte hushållen nya bostadslån för 1,0 miljarder euro, vilket är 39 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån varit lägre i april för 21 år sedan, år 2002. I april 2023 var av de nya bostadslånen 950 miljoner euro ägarbostadslån. Räntorna på både ägar- och investeringsbostadslån fortsatte att stiga i april. Genomsnittsräntan på nya ägarbostadslån steg med 0,2 procentenheter från mars och var 4,1 %. Genomsnittsräntan på nya investeringsbostadslån var i sin tur i april 4,35 %, dvs. 0,17 procentenheter högre än i mars.

Uppgången i räntenivån återspeglas med dröjsmål i de utestående bostadslånen genom räntejusteringarna av lån med rörlig ränta. Uppgången i genomsnittsräntan[1] på utestående bostadslån mattas också av genom de ränteskydd som tagits på lånen. I april 2023 var genomsnittsräntan på de utestående ägarbostadslånen 2,86 %, dvs. 2,06 procentenheter högre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Genomsnittsräntan på utestående investeringsbostadslån (3,06 %) har på ett år stigit något mer, dvs. med 2,13 procentenheter. Trots stigande räntor har de oreglerade bostadslånen inte ökat. I förhållande till lånestocken var andelen oreglerade ägarbostadslån större (1,4 %) än andelen oreglerade investeringsbostadslån (0,9 %).

 

Tiedote_2023M4_SV.png

 

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 16,9 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,0 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april 2023.

De finländska företagen lyfte i april nya lån[2] för 1,8 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 490 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar av företagslån steg från mars till 4,95 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av april till 105,3 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 43,1 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 111,3 miljarder euro vid slutet av april 2023 och genomsnittsräntan var 0,51 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 99,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 6,5 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 750 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i april 2,52 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  Februari, mn euro Mars, mn euro April, mn euro April, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 142 831 142 525 142 346 -0,1 3,44
    - varav bostadslån 107 783 107 548 107 423 -0,3 2,88
    - varav investeringsbostadslån 8 715 8 690 8 676   3,06
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 104 655 104 702 105 308 4,8 3,67
Inlåning från hushåll, utestående belopp 110 225 109 913 111 317 -1,0 0,51
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 979 1 216 1 039   4,13
    - varav investeringsbostadslån 81 96 89   4,35

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 29.6.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Genomsnittsräntan på de utestående bostadslånen beskriver hur mycket bolåntagarna i genomsnitt betalar i ränta på sitt bostadslån.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter.