I januari 2023[1] utbetalades studielån för 335 miljoner euro, vilket är 4 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Genomsnittsräntan på studielån som betalades ut i januari 2023 var 2,24 %. Räntorna på nya utbetalningar av studielån har stigit sedan januari 2022, varvid genomsnittsräntan var 0,09 %. De euriborbundna lånens andel var 88 % av samtliga utbetalda studielån och genomsnittsräntan på dem var 2,26 %. Av de nya utbetalningarna av euriborbundna studielån var 75 % bundna till sex eller tolv månaders euriborränta.

Det utestående beloppet av studielån har ökat i rask takt de senaste åren, även om årsökningen har mattats av stadigt. Vid utgången av januari 2023 uppgick det utestående beloppet av studielån till 6,0 miljarder euro och årsökningen var 9,0 %. Senast var årstillväxten långsammare i november 2014. Det utestående beloppet av studielån har mer än fördubblats efter studiestödsreformen som trädde i kraft 2017.

Utöver de större låneposterna som följde på studiestödsreformen beror ökningen i beloppet av utestående studielån också på att låntagarna har ökat i antal. Det totala antalet studerande med studielån har ökat snabbt under de senaste åren. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik var antalet personer med studielån 515 000 läsåret 2021–2022, när antalet studielåntagare tre år tidigare var 80 000 färre.

 

Tiedote_2023M01_SV.png

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i januari 2023 nya bostadslån för 0,8 miljarder euro, vilket är 570 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 80 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från december och var 3,58 % i januari. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av januari 2023 till 108,1 miljarder euro och årsökningen var 0,0 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,7 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,0 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av januari.

De finländska företagen lyfte i januari nya lån[2] för 1,9 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 420 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg från december till 4,26 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av januari till 104,9 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 42,5 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 110,9 miljarder euro vid slutet av januari 2023 och genomsnittsräntan var 0,29 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 100,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,4 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 860 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i januari 1,98 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  November, mn euro December, mn euro Januari, mn euro Januari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 142 778 143 629 143 245 0,3 2,73
    - varav bostadslån 107 717 108 526 108 058 0,0 2,16
    - varav investeringsbostadslån 8 776 8 770 8 736   2,31
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 106 539 104 889 104 867 5,8 2,97
Inlåning från hushåll, utestående belopp 112 031 111 793 110 918 1,4 0,29
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 180 1 071 846   3,58
    - varav investeringsbostadslån 84 94 77   3,83

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 30.3.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Den andel av studielånet som är avsedd för vårterminen kunde lyftas i januari.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter.