De finländska företagen[1] lyfte i mars 2023 nya lån för 1,8 miljarder euro från kreditinstitut med verksamhet i Finland. Genomsnittsräntan på nya lån steg klart och uppgick i mars till 4,95 %. Den högre genomsnittsräntan berodde på uppgången i räntan på stora företagslån (över 1 miljon euro). I mars utbetalades stora lån för 1,3 miljarder euro, vilket är 76 % av samtliga utbetalda företagslån. Genomsnittsräntan på nya stora företagslån var i mars 4,76 %, dvs. 1,15 procentenheter högre än i februari. Genomsnittsräntan på utbetalningar av företagslån på under 1 miljon euro var i mars 5,54 %, vilket är 0,1 procentenheter högre än i februari. Betraktat efter bransch utbetalades mest nya lån inom industrin (0,7 miljarder euro).

År 2022 ökade under energikrisen framför allt företagens behov av kortfristig finansiering. Den genomsnittliga återbetalningstiden för nya utbetalda företagslån var som kortast 1 år och 10 månader i augusti 2022. Efter det har den genomsnittliga återbetalningstiden blivit längre. Den genomsnittliga återbetalningstiden var 3 år och 11 månader i mars 2023.

Det utestående beloppet av lån till finländska företag[2] beviljade av kreditinstitut med verksamhet i Finland var sammanlagt 61,9 miljarder euro vid slutet av mars 2023. Utlåningen har minskat från rekordvolymen i oktober 2022 med 2,8 miljarder euro. Utlåningen har minskat framför allt till följd av den mindre andelen korta lån, dvs. lån med en återbetalningstid på under 1 år. I mars 2023 ökade företagsutlåningen med 3,6 % på årsbasis.

 

2023M03_SV.png

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i mars 2023 nya bostadslån för 1,2 miljarder euro, vilket är 690 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 100 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från februari och var 3,93 % i mars. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av mars 2023 till 107,5 miljarder euro och årsökningen var 0,1 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,7 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,9 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av mars.

De finländska bostadsbolagen lyfte nya lån för 400 miljoner euro. Det utestående beloppet av lån till bostadsbolag utgjorde 42,8 miljarder euro i mars 2023.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,9 miljarder euro vid slutet av mars 2023 och genomsnittsräntan var 0,45 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 98,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 6,0 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 1 040 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i mars 2,40 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 143 245 142 831 142 525 0,3 3,21
    - varav bostadslån 108 058 107 783 107 548 0,1 2,64
    - varav investeringsbostadslån 8 736 8 715 8 690   2,83
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 104 867 104 655 104 702 4,7 3,44
Inlåning från hushåll, utestående belopp 110 918 110 225 109 913 -0,6 0,45
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 846 979 1 216   3,93
    - varav investeringsbostadslån 77 81 96   4,18

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 31.5.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Exkl. bostadsbolag.

[2] Exkl. bostadsbolag.