I juli 2023 utbetalades nya bostadslån för 1,0 miljarder euro, vilket är 27 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan[1]. Senast har utbetalningarna av bostadslån i juli varit lägre än så 2002. Av de nya bostadslånen stod investeringsbostadslånen i juli för 86 miljoner euro, och utbetalningarna av dem var 22 % mindre jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 4,55 % i juli 2023. Genomsnittsräntan på nya bostadslån har stigit klart (en procentenhet) från årets början. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var senast högre i november 2008. Både ägar- och investeringsbostadslånens genomsnittsränta har gått upp. Genomsnittsräntan på nya ägarbostadslån var 4,53 % i juli 2023. Samtidigt var räntan på nya investeringsbostadslån högre, 4,72 %.

I juli var den genomsnittliga återbetalningstiden för bostadslån 22 år och 7 månader. Av de nya utbetalningarna av lån minskade andelen för de bostadslån vars återbetalningstid är längre än 30 år till 7 %. År 2023 har andelen varierat mellan 13 % och 15 % före juli. Från och med juli 2023 ska hushållen återbetala sina nya bostadslån inom högst 30 år[2]. Bankerna kan emellertid avvika från den maximala återbetalningstiden i 10 % av kreditavtalen.

I juli 2023 bands 95 % av de nya bostadslånen till Euribor och resterande 5 % till andra referensräntor[3]. Av de nya Euriborbundna bostadslånen var 51 % bundna till 12 månaders Euribor, då andelen i juli i fjol var 93 %. Då räntenivån gått upp har kortare 3 månaders eller 6 månaders Euriborräntor mer än tidigare använts som referensränta för bostadslån.

 

tiedote2023M07_SV.png

 

Utlåning

Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av juli 2023 till 106,9 miljarder euro och årsökningen var -1,6 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juli.

De finländska företagen lyfte i juli nya lån[4] för 1,6 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 350 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg från juni och var 5,56 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av juli till 105,3 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 43,3 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,9 miljarder euro vid slutet av juli 2023 och genomsnittsräntan var 0,78 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 80,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 7,4 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 400 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i juli 2,91 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift*
  Maj, mn euro Juni, mn euro Juli, mn euro Juli, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 142 001 141 896 141 675 -1,2 4,11
    - varav bostadslån 107 168 107 092 106 855 -1,6 3,57
    - varav investeringsbostadslån 8 646 8 638 8 622   3,73
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 105 353 105 688 105 263 1,7 4,34
Inlåning från hushåll, utestående belopp 110 182 110 877 109 878 -3,6 0,78
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 243 1 313 1 005   4,55
    - varav investeringsbostadslån 89 106 86   4,72

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 28.9.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

[1] Nya bostadslån utbetalades i genomsnitt till ett värde av sammanlagt 1,5 miljarder euro i juli 2012–2022.

[2] Mer information på statsrådets webbplats på adressen: https://valtioneuvosto.fi/-/10623/kotitalouksien-ja-taloyhtioiden-lainoihin-rajoituksia-heinakuun-alussa?languageId=sv_SE.

[3] Bankernas egna referensräntor, fasta räntor eller andra räntor.

[4] Exkl. konto- och kortkrediter.