I maj 2023 betalade kreditinstituten ut konsumtionskrediter utan säkerhet[1] för 254 miljoner euro, vilket är 7 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet steg från april och var 12 % i maj.

Också mer nya fordonslån[2] utbetalades från kreditinstituten[3] i maj än vid motsvarande tid för ett år sedan. Nya fordonslån betalades ut för 182 miljoner euro, vilket är 20 % mer än för ett år sedan. I maj var den överenskomna årliga räntan på nya fordonslån 5,73 %. Av de nya fordonslånen var 90 % lån med fast ränta. Konsumtionskrediter utan säkerhet[4] utbetalades för 67 miljoner euro, vilket är 18 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan.

Vid utgången av maj 2023 uppgick hushållens utestående kortkrediter till 3,6 miljarder euro och årsökningen var 11 %. Beloppet av utestående kortkrediter var i maj större än någonsin tidigare[5]. I maj var 81 % kortkrediterna äkta kortkrediter och resten räntefri betaltidskredit. Genomsnittsräntan på äkta kortkrediter var i maj över 12 %.

Konsumtionskrediter beviljade av kreditinstitut med verksamhet i Finland omfattar 67 % av hushållens samtliga konsumtionskrediter[6]. Det totala beloppet av hushållens utestående konsumtionskrediter uppgick redan till över 25 miljarder euro[7]. Uppskattningsvis cirka hälften av konsumtionskrediterna var utan säkerhet[8]. Fordonslånens andel av konsumtionskrediterna var något över 30 %.

 

Tiedote_2023M05_sv.png

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i maj 2023 nya bostadslån för 1,2 miljarder euro, vilket är 660 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 89 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från april och var 4,26 % i maj. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av maj 2023 till 107,2 miljarder euro och årsökningen var -0,8 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj 2023.

De finländska företagen lyfte i maj nya lån[9] för 2,9 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 525 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg från april och var 5,31 % i maj. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av maj till 105,4 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 43,2 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 110,2 miljarder euro vid slutet av maj 2023 och genomsnittsräntan var 0,58 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 98,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 7,0 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 725 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i maj 2,65 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift*
  Mars, mn euro April, mn euro Maj, mn euro Maj, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 142 525 142 344 142 001 -0,5 3,69
    - varav bostadslån 107 548 107 423 107 168 -0,8 3,14
    - varav investeringsbostadslån 8 690 8 676 8 646   3,31
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 104 702 105 258 105 353 4,6 3,86
Inlåning från hushåll, utestående belopp 109 913 111 317 110 182 -1,8 0,58
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 216 1 039 1 243   4,26
    - varav investeringsbostadslån 96 89 89   4,43

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 31.7.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.

[2] Inkl. fordonslån med säkerhet, fordonslån med säkerhetsunderskott och fordonslån utan säkerhet.

[3] Kreditinstitut med verksamhet i Finland har beviljat 44 % av hushållens fordonslån. Andelen för övriga finansinstitut av fordonslånen var 56 % vid utgången av mars 2023.

[4] Exkl. konto- och kortkrediter.

[5] Statistik om utstående kortkrediter finns att få från och med 2010M06.

[6] Dessutom har hushållen beviljats konsumtionskrediter av övriga finansinstitut och utländska kreditinstitut med gränsöverskridande utlåning. Utöver dessa har hushållen en liten mängd person-till-person-lån.

[7] Ställningen vid utgången av mars 2023.

[8] Exkl. fordonslån.

[9] Exkl. konto- och kortkrediter.