I oktober 2023 utbetalades nya företagslån[1] (exkl. bostadsbolagslån) av banker med verksamhet i Finland till ett värde av 1,3 miljarder euro. Det är det minsta statistikförda utbetalda beloppet för oktober sedan 2010. Genomsnittsräntan på nya företagslån var 5,70 %, vilket är 0,18 procentenheter högre än i september 2023. På grund av den svaga efterfrågan i oktober 2023 minskade det utestående beloppet av företagslån (58,5 miljarder euro) med –3,0 % jämfört med ett år tidigare.

Genomsnittsräntan på nya företagslån steg mest i kategorin för stora lån på över 1 miljon euro. Genomsnittsräntan på dessa stora lån steg med 0,15 procentenheter från september och var 5,44 % i oktober 2023. I oktober var genomsnittsräntan 6,32 % på små lån under 250 000 euro och 6,19 % på medelstora lån (över 250 000 och högst 1 miljon euro).

Av de nya utbetalda företagslånen i oktober 2023 hänförde sig 13,5 % till industrisektorn. Detta är mindre än normalt. Samtidigt var fastighetssektorns andel (21,9 %) av de nya utbetalningarna större än i regel.

Av de utbetalda företagslånen i oktober 2023 var merparten (55 %) lån med en återbetalningstid på över 1 år och högst 5 år, och genomsnittsräntan på dem var 5,68 %. Genomsnittsräntan på nya företagslån med en återbetalningstid på högst 1 år var 6,43 % och deras andel av de utbetalda företagslånen var 19 %. För långa företagslån med en återbetalningstid på över 5 år var genomsnittsräntan 5,30 %.

 

Svag efterfrågan på nya företagslån i oktober 2023

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i oktober 2023 nya bostadslån för 1,1 miljarder euro, dvs. 140 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 100 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från september och var 4,73 % i oktober. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av oktober 2023 till 106,5 miljarder euro och årsökningen var –1,9 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av oktober.

De finländska bostadsbolagen lyfte i oktober nya lån[2] för 560 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån steg från september och var 5,38 % i oktober. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska bostadsbolag uppgick vid slutet av oktober till 43,8 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 108,4 miljarder euro vid slutet av oktober 2023 och genomsnittsräntan var 1,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 72,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 9,7 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 1 110 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i oktober 3,36 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift*
  Augusti, mn euro September, mn euro Oktober, mn euro Oktober, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 676 141 596 141 257 -1,6 4,51
    - varav bostadslån 106 749 106 719 106 535 -1,9 3,97
    - varav investeringsbostadslån 8 640 8 650 8 641   4,17
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 105 407 106 100 105 873 -0,4 4,68
Inlåning från hushåll, utestående belopp 109 278 110 110 108 351 -3,9 1,03
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 139 1 131 1 128   4,73
    - varav investeringsbostadslån 112 101 100   4,87

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi,

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 4.1.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

 

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter.