I mars 2022 gjorde hushållen nya investeringar i börsnoterade aktier för 650 miljoner euro netto[1], även om Rysslands anfallskrig bidragit till ökad osäkerhet på marknaden. Hushållen investerade senaste gång mer i aktier under en månad i början av coronapandemin i mars 2020, när aktiekurserna sjönk brant. Av de nya investeringarna i mars 2022 hänförde sig nästan en tredjedel till aktier i utländska företag. De senaste åren har andelen utländska aktier av hushållens aktieinnehav ökat, även om den fortfarande är liten, 12 % vid utgången av mars 2022.

 

2022Q1_SV.png

 

Vid slutet av mars 2022 uppgick hushållens börsnoterade aktieinnehav till 49,2 miljarder euro, vilket är 10,8 % mindre än vid utgången av 2021. I januari och februari 2022 sjönk innehavens värde med sammanlagt 6,6 miljarder euro på grund av nedgången i aktiekurserna, och hushållen investerade under motsvarande tid 210 miljoner euro mer i aktier. I mars 2022 utgjorde aktienedskrivningarna endast 200 miljoner euro och till följd av rikliga nya investeringar ökade aktieinnehaven från februari med 440 miljoner euro.

Under det första kvartalet 2022 översteg de finländska hushållens inlösen av andelar i finländska investeringsfonder beloppet av nya teckningar. Inlösen gjordes huvudsakligen från räntefonder. Också fondinnehavens värde sjönk i januari–februari 2022 med över 2 miljarder euro. I januari–februari noterades mest nedskrivningar (1,4 miljarder euro) i aktiefonder, men avsevärda nedskrivningar gjordes också i ränte- och blandfonder. I mars 2022 ökade innehavens värde till följd av uppgången i värdet på aktiefonder på nytt med sammanlagt 320 miljoner euro.

Hushållens investeringar i finländska investeringsfonder uppgick vid utgången av mars 2022 till 32,5 miljarder euro, vilket är 6,2 % mindre än vid utgången av 2021. Endast en liten del (0,2 %) av de finländska hushållens investeringar var gjorda i fonder med fokus på Ryssland och Östeuropa.

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick till 110,6 miljarder euro och årsökningen var 5,5 % vid utgången av mars 2022. Av tillgångarna på inlåningskonton bestod 92 % av insättningar på transaktionskonton. Genomsnittsräntan på inlåningen var 0,03 %. I mars 2022 var nettobeloppet av nya insättningar på inlåningskonton mindre än normalt (360 miljoner euro).

 

FINLÄNDARNAS INSÄTTNINGAR OCH INVESTERINGAR (MN EURO), 2022Q1
  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 230 723  -28 378 49 233 -6 846 37 313 -3 720
  (6 565)   (863)   (101)  
- inhemska aktier 139 763 -23 204 43 278 -6 628 17 924 -2567
  (81)   (660)   (-371)  
             
Räntebärande värdepapper 246 545 -9 162 1 284 -50 30 096 -1331
  (11 949)   (-118)   (24)  
- inhemska räntebärande värdepapper 113 870 -4 449 708 -28 4 258 -214
  (5 301)   (-71)   (587)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 118 095 -5 902 32 475 -1 865 5 785 -221
  (-389)   (-187)   (-86)  
             
Utländska fonder 184 045 -2 120 5 286 -357 125 309 94
  (2 629 )   (252)   (2 083)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Inlåning över natten (transaktionskonton) 186 954 36 101 680 5 7 030 4
  (-2 099)   (1 601)   (-1 334)  
Andra insättningar 11 750 2 8 923 0 -* -*
  (51)   (-9)   -*  

*konfidentiell

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

 

Nästa publiceringstillfälle 10.8.2022 kl. 10.

 

[1] Förvärv–avyttringar.