I och med att räntorna stigit har intresset för tidsbunden inlåning ökat bland hushållen i Finland. Under det första kvartalet 2023 ingick hushållen nya avtal om tidsbunden inlåning för nästan 3 miljarder euro, när vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan nya avtal ingicks för endast 165 miljoner euro.

I mars 2023 steg genomsnittsräntan på hushållens nya tidsbundna inlåning till 2,40 %, när den vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan var 0,41 %.

Hushållens tidsbundna inlåning (6 miljarder euro) har de senaste månaderna ökat snabbt. Under det första kvartalet 2023 ökade inlåningen med 2,4 miljarder euro. Vid utgången av mars 2023 utgjorde den tidsbundna inlåningen 5,5 % av hushållens totala inlåning (109,9 miljarder euro). I mars bestod merparten av hushållens tillgångar på inlåningskonton (90 %) av insättningar på transaktionskonton (inlåning över natten), vars genomsnittsränta var 0,39 %.

 

2023Q1_sv.png

 

Intresset för korta räntefonder har ökat

Under det första kvartalet 2023 gjorde de finländska hushållen efter fondtyp mest (för 213 miljoner euro) nya nettoteckningar i räntefonder[1]. Av nettoteckningarna i räntefonder hänförde sig teckningar till ett värde av 211 miljoner euro till korta räntefonder[2] och teckningar till ett värde av 2 miljoner euro till långa räntefonder. Utöver de nya investeringarna ökade räntefondernas värde med 143 miljoner euro under det första kvartalet 2023. År 2022 översteg hushållens inlösen från räntefonder klart beloppet av nya teckningar i räntefonder. Också räntefondernas värde sjönk 2022.

Räntefonder är efter aktiefonder den näst populäraste fondtypen av hushållens fondinvesteringar. Vid utgången av mars 2023 utgjorde hushållens investeringar i finländska räntefonder 8,2 miljarder euro, varav 1,1 miljarder euro i korta räntefonder. Hushållen hade investeringar i finländska investeringsfonder till ett värde av sammanlagt 31,2 miljarder euro och därtill i utländska fonder till ett värde av 5,5 miljarder euro.

Under det första kvartalet 2023 investerade hushållen också 101 miljoner euro mer i räntebärande värdepapper. Under tiden av låga räntor minskade även hushållens innehav av räntebärande värdepapper betydligt. Vid utgången av mars 2023 uppgick hushållens innehav av räntebärande värdepapper till 1,3 miljarder euro.

 

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2023Q1
  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 210 486 3 925 47 077 142 34 944 1 029
  (2 383)   (520)   (-586)  
- inhemska aktier 130 930 -106 41 606 -274 17 163 -181
  (912)   (415)   (162)  
Räntebärande värdepapper 224 498 1 147 1 349 8 29 760 88
  (9 691)   (101)   (2 110)  
- inhemska räntebärande värdepapper 103 638 823 803 5 4 171 40
  (1 761)   (105)   (354)  
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 109 267 2 484 31 187 773 5 151 100
  (755)   (423)   (-12)  
Utländska fonder 166 411 1 074 5 503 185 123 836 179
  (3 470 )   (141)   (2 125)  
Finländarnas insättningar på bank          
Inlåning över natten (transaktionskonton) 177 758 -85 98 562 -7 5 389 -5
  (-9 590)   (-3 340)   (-1 682)  
Andra insättningar 17 611 -4 11 360 0 -* -*
  (2 067)   (1 466)   -*  

* konfidentiell

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

Nästa publiceringstillfälle 10.8.2023 kl. 10.

 

[1] Investeringsfonder registrerade i Finland inkl. penningmarknadsfonder.

[2] Inkl. penningmarknadsfonder.