Vid utgången av mars 2024 ägde de finländska hushållen börsnoterade aktier till ett värde av 46,3 miljarder euro, då innehavens värde vid samma tid ett år tidigare uppgick till 47,3 miljarder euro. Merparten (86 %) av finländarnas börsnoterade aktieinnehav är aktier i finländska företag, även om andelen för utländska företags aktier har ökat under den senaste tiden. I mars 2024 bestod 13,6 % av de börsnoterade aktieinnehaven av utländska företags aktier, då andelen ännu ett år tidigare var 11,2 %. De utländska aktiernas andel har ökat i och med att priset på utländska aktier stigit samtidigt som priset på inhemska aktier sjunkit. Hushållen har också det senaste året gjort relativt sett mer investeringar i utländska aktier.

Avkastningen[1] på hushållens aktieinnehav i inhemska företag var –4,6 % för de senaste 12 månaderna, dvs. från april 2023 till utgången av mars 2024. Under motsvarande tid var avkastningen på utländska företags aktier 17,1 %. De senaste 12 månaderna sjönk värdet på hushållens aktieinnehav i inhemska företag med 3,6 miljarder euro medan värdet på utländska aktier ökade med 780 miljoner euro. Under samma tid erhöll hushållen utdelning från finländska företag till ett värde av 1,7 miljarder euro och från utländska företag till ett värde av 140 miljoner euro.

Värdet på investeringar som hänför sig till inhemska företag har sjunkit stabilt till följd av lägre priser under de senaste 12 månaderna, förutom i november–januari, när värdet på hushållens innehav steg klart (4,1 miljarder euro) tack vare förändringen i priserna. Det första kvartalet 2024 sjönk värdet på investeringar som hänför sig till inhemska företag med 1,2 miljarder euro. Under motsvarande tid gjorde hushållen nya investeringar i inhemska aktier för 1,1 miljarder euro netto. I januari–mars 2024 ökade värdet på aktieinvesteringar som hänför sig till utländska företag med 460 miljoner euro och hushållen gjorde nya nettoinvesteringar i dem till ett värde av 190 miljoner euro.

 

Utländska aktier har det senaste året avkastat bättre än finländska aktier

 

Bästa avkastningen från aktiefonder

Vid utgången av mars 2024 uppgick hushållens investeringar i finländska investeringsfonder till 35,9 miljarder euro[2], när investeringarnas värde ett år tidigare var 31,2 miljarder euro. Innehaven i investeringsfonder har ökat både genom nya investeringar (under 12 månader 1,8 miljarder euro netto) och genom omvärderingar (under 12 månader 2,9 miljarder euro).

De senaste 12 månaderna var hushållens avkastning[3] på inhemska investeringsfonder 9,1 %. Bäst avkastade aktiefonderna (13,4 %) och blandfonderna (11,3 %). Endast fastighetsfonderna genererade en negativ avkastning med –7,8 % de senaste 12 månaderna. Räntefonderna har den senaste tiden ökat i popularitet och hushållens avkastning på räntefonder var 7,1 %.

 

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2024Q1
  Totalt** Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 232 718 3 199 46 257 -751 44 748 1 940
  (18 752)   (1 308)   (6 326)  
- inhemska aktier 119 495 -5 481 39 968 -1 176 16 953 -404
  (2 110)   (1 120)   (209)  
Räntebärande värdepapper 219 436 -910 2 366 17 28 967 -111
  (-1 733)   (-20)   (-251)  
- inhemska räntebärande värdepapper 95 031 -484 1 883 12 4 034 10
  (-1 548)   (-27)   (-454)  
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 124 102 4 449 35 874 1 394 5 493 132
  (1 211)   (418)   (-30)  
Utländska fonder 174 921 6 402 7 149 435 128 165 4 186
  (-4 897)   (263)   (-5 611)  
Finländarnas insättningar på bank          
Inlåning över natten (transaktionskonton) 136 020 8 68 003 -1 4 056 1
  (-6 472)   (-2 553)   (-1 705)  
Andra insättningar 50 122 5 41 042 0 -* -*
  (3 188)   (2 925)   -*  
* Konfidentiell.            
** Försäkringsbolagens värdepapper- och fondinformation saknas.    

 

Närmare upplysningar lämnas av:

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

Nästa publiceringstillfälle 8.8.2024 kl. 10.

 

[1] Avkastningen har beräknats utgående från månatliga omvärderingar till följd av prisförändringar på aktier samt erhållna utdelningar.

[2] Värdet på hushållens investeringar i finländska aktiefonder uppgick till 15 miljarder euro, räntefonder 9,8 miljarder euro, blandfonder 6,9 miljarder euro, fastighetsfonder 2,7 miljarder euro och övriga fonder 1,4 miljarder euro.

[3] Avkastningen har beräknats utgående från månatliga omvärderingar till följd av prisförändringar på fondandelar samt erhållna avkastningsandelar.